Info toetusmeetme kohta

 Mis on toetuse andmise eesmärk?
 • Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.

Kui suur on vooru eelarve?

 • Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Kes saab toetust taotleda?

 • Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida sellelt samalt lehelt natuke allpool olevast otsingumootorist. Samuti keskkonnaregistrist. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

Milleks toetust antakse?

 • Toetust antakse elamu ühendamiseksühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Kui suur on toetus?

 • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu. Vaata täpsemalt KIKi kodulehel korduma kippuvaid küsimusi SIIN

Mida tuleks silmas pidada?

 • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
 • Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Milleks toetust ei anta?

 • Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.

Kuidas taotleda?

Millised on kohustuslikud lisad, mis tuleb KIKile taotlemisel esitada ja millele tuleks erilist tähelepanu pöörata?

Kohustuslike lisade loetelu on järgmine:

 1. Vee-ettevõtjale esitatud liitumistaotlus (KOV ÜVVK liitumise eeskirja kohane) – määruse § 10 lg 2 p 2.

Juhul, kui eraisik tuleb seda vee-ettevõttesse esitama, tuleks sellest koopia teha. Põhjusel, et on olnud juhuseid, kus taotlus on KIK-ile esitatud, aga liitumistaotlust ei ole kuna see on vee-ettevõtjale ära esitatud. Sellisel juhul peab taotleja uuesti vee-ettevõtja poole pöörduma.

2. Vee-ettevõtja poolt väljastatud kehtivad kinnistu liitumistingimused, millest selguvad liitumispunkti asukoha koordinaadid ning kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooni osas – määruse § 10 lg 2 p 2.

Siinkohal oleks oluline jälgida, et vee-ettevõtjal oleks selle väljastamisel selgelt kirjas, et kas on võimalik liituda nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooniga või siis ainult ühega. Piisaks ka joonisest, millest nähtuks liitumisvõimalus(t)e olemasolu. Vastasel juhul peame esitatud taotluse edastama korrigeerimiseks. KIK-i jaoks on see taotluse hindamisel oluline info kuna määruse § 5 lg 2 kohaselt ei ole võimalik liituda vaid ühe teenusega kui kinnistul on võimalik liituda nii ühisveevärgi kui –kanalisatsiooniga.

3. Kogumismahutite rajamisel ÜVVK teeninduspiirkonda opereeriva vee- ettevõtja või KOVi  poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ÜVVK ning 5 aasta jooksul ei planeerita seda ÜVVK arendamise kava kohaselt rajada – määruse § 10 lg 2 p 3.

4. Kui kinnistu ühendamiseks ÜVVK tuleb läbida kolmandate isikute kinnistuid, lisada nende nõusolek tööde elluviimiseks – määruse § 10 lg 2 p 5.

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

NB! Täpsema informatsiooni leiate KIKi kodulehel: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

 

NB! Meetme infopäev nii vee-ettevõtetele, KOV-dele kui eraisikutele toimub 15. juunil 2018 – https://kik.ee/et/uritus/eraisikute-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-taotlusvooru-infopaev