EVEL strateegia arenguvestlused

EVEL kutsub kõiki aktiivselt osalema EVEL uue strateegia loomega seotud arenguvestlustel Eesti erinevates paikades. Kokku neli sarnast sündmust.

Vestluse teema: EVEL liikmete-ettevõtete arengueeldused, -takistused, probleemid, vajadused, hinnangud ja ootused ühisele tegutsemisele (Liidule).

Vestlust juhib Ülo Peets.

Päevakava (sama struktuur kõigis kohtades):

9.30-10.00 saabumine, kohvi

10.00-10.20 vastuvõtva vee-ettevõtte tutvustus (ettevõtte iseloomustus, mis tehtud, mis teoksil, tulevikuplaanid)

10.20-12.00 strateegia arutelu

12.00-12.30 kerge eine

12.30-14.30 strateegia arutelu

14.30- … Objekti külastus huvilistele (midagi on igalpool vaadata)

Ajad ja kohad (aadressid täpsustame hiljem):

 1. Kolmapäev 27.aprill Kuremaa (AS Kuremaa Enveko)
2. Kolmapäev 11.mai Toila (AS Toila V.V.)
3. Kolmapäev 01.juuni Lihula (AS Matsalu Veevärk)
4. Kolmapäev 08.juuni Abja-Paluoja (Abja Elamu OÜ)

Siit leiate Strateegia töörühma (STR) 3.-4.03 toimunud seminari kokkuvõtte ja kogu str protsessi etapid.
VL protsessi etapid
STR_3._4.03.2016_Seminari rühmatööde koond

Arenguvestlusele tulles oleks soovitav STR kokkuvõte enne üle vaadata. Siis on mõte erksam. 

EVEL uus strateegia tuleb arenguvestlustel osalenute nägu. Seetõttu ootan suurt huvi ja motivatsiooni osalemiseks.

Registreerimiseks saatke palun kiri aadressile evel@evel.ee nimetades sobiv aeg ja koht ja osalejate nimed. Osaleda võib ka mitmes kohas! Kõige mugavam on registreerida kasutades all olevat vormi. Mitme koha valiku puhul palun täita vorm vastav arv kordi.

Registreeru arenguvestlusele

 

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EKUK juhtimisel läbiviidud uuringu “Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine” lõpparuande ja “Juhend reoveepuhasti rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks” tutvustav seminar

Neljapäeval 5.mail toimub Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EKUK juhtimisel läbiviidud uuringu “Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine” lõpparuande ja Juhend reoveepuhasti rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks” tutvustav seminar.

Seminari toimumise koht on Kose Kultuurikeskus http://www.kosekultuurikeskus.ee/kontakt

Seminari orienteeruv ajakava (mis täieneb ja võib muutuda, millest anname teada):

10.00-10.30 kogunemine, kohvi

10.30-12.30 uuringu tutvustamine

12.30-13.00 lõunaeine

13.00-13:20 juhendi tutvustamine

13:20-14:00 arutelu

14.00-14.20 Kose Vesi OÜ kui ettevõtte tutvustus sh reovee- ja settekäitluse tehnoloogia tutvustus http://www.kosevesi.ee

14.20-16.00 ringkäik Kose Vesi OÜ reoveepuhastil (soovijatele)

Osavõtt on kõigile tasuta!

Palume registreerida evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil hiljemalt 03.maiks.

Registreeru sündmusele

Keskkonnaministeeriumi tellitud töö “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta” tutvustav seminar

EVEL-is (Järvevana tee 3, Tallinn) toimub 05.04.2016 algusega kell 10:00 seminar, mille eesmärgiks on tutvustada Keskkonnaministeeriumi tellitud tööd “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta”.

Töö on jagatud neljaks osaks, millest kaks esimest on tänaseks vastu võetud. Töö kolmas osa on viimistlemisel ning aruanne edastatakse seminaril osalejatele pärast töö vastu võtmist. Töö neljas osa on koostamisel ning töö esialgseid tulemusi tutvustavad aqua consult baltic OÜ esindajad seminaril, neljanda osa materjale enne seminari osalejatega ei jagata.

Töö tegemist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

Seminari päevakava:

 

10:00

Kogunemine, tervituskohv

10:30

Sissejuhatus päeva

10:35

Ülevaade Eestis tekkivatest reoveesette kogustest, settekäitlemiseks kasutatavatest tehnoloogiatest, sette kasutusviisidest ja kasutamise potentsiaalist erinevates valdkondades (töö I ja II osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

11:30

Küsimused ja arutelu

11:50

Lõuna (omal kulul)

12:30

Jäätmete lakkamise kriteeriumite ettepanekud reoveesette kohta (töö III osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

13:15

Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Marit Liivik

13:45

Küsimused ja arutelu

14:15

Regionaalsete reoveesette käitluskeskuste alternatiivid lähtuvalt tehnilistest lahendustest ning majanduslikust soodsusest (töö IV osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

15:15

Paus

15:30

Pärnu biogaasijaama kontseptsiooni tutvustus, TTÜ Keemiainstituut, Peep Pitk

16:00

Arutelu ja küsimused

 

Seminar toimub Järvevana tee 3 vana maja 5. korruse auditooriumis. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele”. Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

Seminar on kutse saanutele tasuta, kuid lõunasöögiks palume kaasa võtta sularaha.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 01. aprilliks 2016 aadressil evel@evel.ee  või mugavalt all oleval vormi.

 

Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud küsimusi käsitlev seminar

Kutsume Teid tehnovõrkude ja -rajatistega seotud küsimusi käsitlevale seminarile, mis toimub neljapäeval, 18.veebruaril 2016 Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Seminari esimeses blokis selgitatakse talumiskohustuse tekkimise aluseid, so millal ja millist regulatsiooni kasutatakse ning mida tasub talumiskohustuse seadmisel silmas pidada. Samuti käsitletakse omal ajal üksnes kinnisasja omaniku nõusoleku alusel rajatud trassidega (n-ö õigusliku aluseta võõral maal asuvad trassid) seotud probleeme võrrelduna hilisemal ajal rajatud tehnovõrkude ja -rajatistega. Puudutatakse tasude regulatsiooni ja nõudmise korda ning samuti seotud lahendeid, sh hiljutine Maiväli vs Elering kaasus ning viidatud kaasusest ja Justiitsministri seisukohtadest tulenevaid juhiseid. Seminari esimeses blokis kõnelevad vandeadvokaadid Pirt Jesse ja Tanel Kalaus ning jurist Ants Soone. Kutsutud on ka Justiitsministeeriumi esindajad, kelle vastutusvaldkonda kuulub nimetatud regulatsiooni väljatöötamine. 

Seminari teises blokis tutvustab hiljuti doktorikraadi kaitsnud AS Tallinna Vesi võrkude arenduse juht Margus Koor tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilisi ning praktilisi aspekte sh projektide läbivaatamise temaatika lähtudes uuest ehitusseadustikust.

Seminari lõpuks on kõigil osalejatel selgemad teadmised tänasest olukorrast tehnovõrkude ja -rajatiste talumisega seotud regulatsiooni hetkeseisust, aga tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilistest ning praktilistest küsimustest. 

Päevakava 

9:30-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-13:00 – Esimene blokk: tehnovõrkude ja -rajatiste talumisega seotud regulatsiooni hetkeseis vee-ettevõtja vaatevinklist. Kõnelevad: vandeadvokaadid Piret Jesse ja Tanel Kalaus ning jurist Ants Soone. 

13:00-14:00 – lõuna

14:00-16:00 – Teine blokk: tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilised ning praktilised küsimused: Kõneleb: AS Tallinna Vesi võrkude arenduse juht Margus Koor, PhD.

Seminari materjalid saadame enne seminari registreerunutele e-kirja teel, et igaüks ise soovi korral need välja saaks printida.

Seminari hind EVEL liikmetele on 20 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 40 eurot + käibemaks. Seminari hind sisaldab lisaks seminarile nii kohvipause kui ka lõunasööki.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 16.veebruariks 2016 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

Ettekanded:

Tehnovõrkude ja rajatiste talumise problemaatika 2016 02 17

Vee-ettevõtjad ja konkurentsiõigus (EVEL) 2016 02 18

Ettekanne 2 – Margus Koor

ettekanne

EVEL_18.02.2016_kohtupraktika_SOONE_Ants

 

 

NEFCO teabepäev

EVEL-l on hea meel Teid kutsuda 16.02.2016 vahemikus 10.00 – 11.30  Järvevana tee 3 tuba nr 207 keskkonnaalaste projektide finantseerimisettevõtte  – NEFCO teabepäevale.

Teekonna teabepäevale leiad SIIT. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

Arvestades, et tänaseks on juba mitmed vee-ettevõtted saanud Põhjamaade Investeerimispangalt (NIB) läbi NEFCO toetust erinevate uuringute ning ka rahastustaotluste koostamiseks on kindlasti huvitav kuulata võimaliku finantseerija poolset tutvustust ning nägemusi sektori projektide kaasrahastamistest.

Eelinfona on saabunud teave, et nende tooteportfellis on ka teisi finantseerimistooteid lisaks juba mainitud toetusmeetmele.

Palume registreerida teabepäeval osalemine hiljemalt 15. veebruariks 2016 evel@evel.ee

Teabepäev on tasuta, kuid peale teabepäeval on võimalus süüa lõunat AS Tallinna Vesi sööklas, milleks palume kaasa võtta sularaha.

Kohtumiseni teabepäeval!

Teabepäeva ettekanded:
2016_NEFCO General Public Sector
The BSAP Fund

 

 

EVEL teabepäev Nutrem uudne reoveepuhastustehnoloogia ja Kamstrup A/S veearvestid

Kutsume Teid EVEL teabepäevale Nutrem uudne reoveepuhastustehnoloogia ja Kamstrup A/S  veearvestid, mis toimub 02. veebruaril 2015 Järvevana tee 3 vana maja 4. korruse auditooriumis. Järvevana tee 3 jõudmiseks teekonna leiad SIIT. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

 

Päevakava

10.00 – 10.30 kogunemine

10.30  – 12.00 Ecotehnika OÜ esindaja Peeter Vaha  ettekanne NUTREM reoveepuhastustehnoloogiast

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30 Kamstrup veearvestid

Kohila Maja OÜ tootmisjuhi Aare Aderi ettekanne praktilistest kogemustest kaugloetavate veearvestitega

Tapa Vesi OÜ tegevjuhi Aare Palmsalu ettekanne ettevõtte kogemustest, kus kogu piirkond on kaetud kaugloetavate veearvestitega

Kamstrup esindaja Koit Tiedemann ettekanne Kampstrup veearvestite tulevastest tootearendustest  

Teabepäev on tasuta, kuid lõunasöögiks palume kaasa võtta sularaha.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 28. jaanuariks 2016 aadressil evel@evel.ee või EVEL siin kasutades all olevat vormi.

TEABEPÄEVAL KASUTATUD ÕPPEMATERJAL:
Description Kamstrup PressureSensor
MAG_8000 

Riigihangete seaduse koolitus

Kutsume Teid uue kavandatava riigihangete seaduse koolitusele, mis toimub reedel 04.detsembril Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Riigihangete koolituse peamised teemad on järgmised:

  • Uue riigihangete regulatsiooni väljatöötamise täpsemad põhjused
  • Uued hankemenetlused (konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus ja innovatsioonipartnerlus)
  • Milline saatus ootab ees lihthankeid ja lihtsustatud teenuste hankeid?
  • Uued menetlustähtajad
  • Kuidas hakkab tulevikus toimuma pakkujate kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine?
  • Pöördmenetlus avatud hankemenetluses
  • Hindamisega seonduvad muudatused
  • Muudatused seoses raamlepingutega
  • Võrgustiku sektori poolt seaduse rakendamise erisused võrreldes klassikalise sektoriga

Koolitajaks on Jarlo Dorbek, kes on OÜ Hankepartner hankespetsialist.

Ettekanne: Riigihangete seaduse muudatused võrgustiku sektorile, 4.12.2015

Päevakava
 

  9:30-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-12:00 – koolitus

12:00-12:30 – lõuna

12:30-14:00 – koolitus

14:00-14:15 – kohvipaus

14:15-16:00 – koolitus

Koolituse materjalid saadame enne koolitust registreerunutele e-maili teel, et igaüks ise soovi korral need välja saaks printida.

Koolituse hind EVEL liikmetele on 25 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 45 eurot + käibemaks. Koolituse hind sisaldab lisaks koolitusele nii kohvipause kui ka lõunasööki.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 27.novembriks 2015 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

 

EVEL ühine õppereis Belgiasse Wallonia piirkonda

EVEL korraldas õppereisi Belgiasse Wallonia piirkonda ja Brüsselisse 26.-29.oktoobril. Reisi eesmärgiks oli tutvuda kohaliku regionaalse vee-ettevõtlusega, näha, kuidas tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Külastati inseneeria- ja tootmisettevõtteid, külastati Belgia vee-ettevõtete liitu AQUAWAL ja kohtuti EurEau delegatsiooniga. Kohtumist võõrustas Eesti Suursaatkond Brüsselis.

Esitlused on leitavad siin:

Diaporama Estonie namur 2015 
Présentation générale INASEP (2015)
SPGE Sludges (26-10-15)
SPGE Estonian water works (26-10-15)
Présentation Eloy Water 2015-v2 – UK
EurEau Presentation for EVEL – CG – 28.10
IBW Présentation délégation estonienne 29-10-2015_ENG finaal
Aquawal presentation 260ct2015

 

Ehitusseadustiku koolitus

Kutsume Teid uue ehitusseadustiku koolitusele, mis toimub neljapäeval 10.septembril Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi 2015.a jõustunud ehitusseadustikust sh seoses planeerimisega.

Koolitajaks on Tuulikki Laesson kes on ehitusseadustiku hea asjatundja ning kuulus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse töörühma.

 

Päevakava (teemade järjestus võib muutuda) 

  9:45-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-12:30 – loeng- ehitis, ehitamine, nõuded ehitistele, sh planeeringutest tulenevad nõuded ja erinõuded ÜVK -ehitistele

12:30-13:00 – lõunasöök

13:00-14:30 – loeng- ehitamisele esitatavad nõuded, ehitusprojekt, omanikujärelevalve, ettevõtjale esitatavad tingimused

14:30-14:45 – kohvipaus

14:45-16:00 – ehitus-ja kasutusload, ehitus- ja kasutusteatised, kaitsevööndid

 

Koolituse materjalid:

ÜVK uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku valguses 10.09.2015
Lisa_1
Lisa_2

Koolituse hind EVEL liikmetele on 25 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 45 eurot + käibemaks. Koolituse hind sisaldab lisaks koolitusele nii kohvi kui lõunasööki.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 8.septembriks 2015 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

 

Koolitused “Veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamine vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendmaterjali tutvustamine”

Toimus 4 koolitust maikuus, korraldajaks Balti keskkonnafoorum.

Koolituse ettekanded:

0. OA koolitused_avasõnad_päevakava tutvustus_H. Nõmmsalu
1. OA_uuringud_H.Nõmmsalu
2. Ohtlike ainete allikad_K.Juhanson
3. Õigusaktid_M.Korsjukov
4. Probleemid õigusaktide nõuete täitmisega_J.Ruut
5. OA_arvestus_asendamine_H.Nõmmsalu
6. Meetmed vee ettevõttes_J.Ruut

Otselingid, kust on võimalik kõik materjalid elektrooniliselt alla laadida:

BaltActHaz: http://baltacthaz.bef.ee/index.php?id=35&lang=2

Cohiba: http://www.cohiba-project.net/knowledge/en_GB/knowledge/

Mõtle mida tarbid: http://www.thinkbefore.eu/infomaterjalid/