Veekäitlusoperaatori kutse andmine

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 16.11.2017 otsusega nr 8 anti Eesti Vee-ettevõtete Liidule (EVEL) kutse andmise tegevusluba. EVELil on kutse väljastamise õigus veekäitlusoperaatori (tase 5) kutsele.

 

1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid

Kutsestandard:

Veekäitlusoperaator, tase 5

2. Kutse taotlemise eeltingimused

Kutse taotlemise eeltingimused:

1. Kutse veekäitlusoperaator, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

1.1 erialase kutseõppe läbimine kutseõppeasutuses või

1.2 järjepidev erialane töökogemus (vähemalt 18 kuud) ning

1.3 täiendkoolituse (vähemalt 10 TP) läbimine.

2.Kutse taastõendamise eeltingimused on:

2.1 erialane töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul;

2.2 täiendkoolituse läbimine, min 25 TP.

3. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

3.1 Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel
ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

3. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

1. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

b) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

c) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

d) tööalase tegevuse kirjeldus; (Tööalase tegevuse kirjeldus – Avalduse Lisa 1. doc)

e) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);

f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2. Kutseõppeasutuse lõpetaja:

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

b) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

3. Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

b) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

c) tööalase tegevuse kirjeldus;

d) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

4. Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

4. Kutse taotlemise avalduse vorm Avaldus (doc.)
5.

Kutseeksamite ajad koos dokumentide esitamise tähtaegadega

Veekäitlusoperaator (tase 5) kutseeksam toimub teisipäeval, 25. mail 2021. a kell 9:00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses
(Särevere ehitusmaja, Särevere, Aia 2a, ruum S 606)

Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. mai 2021. a.

6.

Kutse taotlemise tasu

Informatsioon kutseeksami tasu suuruse kohta on leitav:

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10671222/hinnad

7.

Kutse andmise kord

Veekäitlusoperaator, tase 5, kutse andmise kord.
8.

Kutseeksam

Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalid

Kutseeksami kord ja hindamise korraldamise juhend asub SIIN.

Praktika hinnanguleht – LISA 1 (doc.)

Praktika hinnanguleht – LISA 2 (doc.)

 

9.

Kutsekomisjoni koosseis

Veekäitlusoperaatori kutsekomisjoni kuuluvad:

Esimees:

Vahur Tarkmees, OÜ Kohila Maja;

Liige:

Lauri Liepkalns, Terviseamet;

Raili Kärmas, Keskkonnaministeerium;

Nele Nilb, AS Viimsi Vesi;

Vallo Kõrgmaa, Järvamaa Kutsehariduskeskus;

10. Kutseandja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks  Täiendav informatsioon on leitav Kutsekoja kodulehel SIIN.
11. Isikuandmete töötlemise tingimused
Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel leiate SIIT.