Veekäitlusoperaatori kutse andmine

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 12.11.2020 otsusega nr 19 anti Eesti Vee-ettevõtete Liidule (EVEL) kutse ja osakutsete andmise tegevusluba. EVELil on kutse väljastamise õigus veekäitlusoperaatori (tase 5) ja osakutsetele: joogiveekäitleja (tase 5) ja reoveekäitleja (tase 5).

 

1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid

Kutsestandard:
Veekäitlusoperaator, tase 5
osakutse Joogiveekäitleja, tase 5
osakutse Reoveekäitleja, tase 5

2. Kutse taotlemise
eeltingimused

1. Kutse Veekäitlusoperaator, tase 5, osakutse Joogiveekäitleja, tase 5
osakuste Reoveekäitleja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

1.1 kutseõppe lõpetajale on erialase kutseõppe läbimine kutseõppeasutuses;
1.2 töömaailma taotlejale on järjepidev erialane töökogemus (vähemalt 18 kuud)
ning
täiendkoolituse (vähemalt 10 täiendõppe punkti (edaspidi TP)) läbimine.

2. Kutse taastõendamise eeltingimused on:

2.1 erialane töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 7 aasta jooksul ja täiendkoolituse (vähemalt 10 TP) läbimine;
või
2.2 täiendkoolituse (vähemalt 30 TP) läbimine.

Vaata täpsemat informatsiooni Kutse andmise korras  ja Täiendõppe punktide arvestamise juhendis.

3. Kutse taotlemiseks
esitatavad dokumendid

1. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale:

a) avaldus kutse andja koostatud vormil (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
b) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
c) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
d) tööalase tegevuse kirjeldus kutseandja koostatud vormil; (Tööalase tegevuse kirjeldus – Avalduse Lisa 1. doc)
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2. Kutseõppeasutuse lõpetajale:

a) kutseõppeasutuse koondavalduskinnitus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis)
vastava eriala
tasemeõppe õppekava täies mahus läbinud õppurite kohta.

3. Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus kutse andja koostatud vormil (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
b) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
c) tööalase tegevuse kirjeldus kutseandja poolt koostatud vormil;
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

4. Kutsetaotlemise dokumente menetletakse vastavalt haldusmenetluse seaduse sätetele,
arvestades korrast tulenevaid erisusi.

4. Kutse taotlemise avalduse vorm Avaldus (doc.)
5.

Kutseeksamite ajad
koos dokumentide esitamise tähtaegadega

Veekäitlusoperaator (tase 5) kutseeksam toimub teisipäeval, 25. mail 2021. a kell 9:00
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
(Särevere ehitusmaja, Särevere, Aia 2a, ruum S 606)

Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. mai 2021. a.

6.

Kutse taotlemise tasu

Informatsioon kutseeksami tasu suuruse kohta on leitav:

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10671222/hinnad

7.

Kutse andmise kord

Veekäitlusoperaator, tase 5, kutse andmise kord.
8.

Kutseeksam

Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalid

Kutseeksami kord ja hindamise korraldamise juhend asub SIIN.

Praktika hinnanguleht – LISA 1 (doc.)

Praktika hinnanguleht – LISA 2 (doc.)

 

9.

Kutsekomisjoni koosseis

Veekäitlusoperaatori kutsekomisjoni kuuluvad:

Esimees:

Vahur Tarkmees, OÜ Kohila Maja;

Liige:

Mihkel Muulmann, EVEL;

Lauri Liepkalns, Terviseamet;

Raili Kärmas, Keskkonnaministeerium;

Nele Nilb, AS Viimsi Vesi;

Vallo Kõrgmaa, Järvamaa Kutsehariduskeskus.

 

10. Kutseandja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks  Täiendav informatsioon on leitav Kutsekoja kodulehel SIIN.
11. Isikuandmete töötlemise tingimused
Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel leiate SIIT.