04. juunil 2018 sõlmisid Eesti Vee-ettevõtete Liit, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus Hea tahte ja koostöö lepingu. Kõik osapooled annavad endast parima, et kaasa aidata toetusmeetme (millega toetatakse üle 2000 inimekvivalendi reostuskoormusega reoveekogumisaladel eraisikuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel või reovee kogumise mahuti rajamisel) edukale rakendamisele ning eraisikute aitamisele toetuse taotlemisel ja rakendamisel.