Koostööpartnerid


Keskkonnaministeerium

Vaba tahte leping
29. juunil 2011 allkirjastasid Eesti Vee-ettevõtete Liit ja Keskkonnaministeerium Vaba tahte lepingu. Vaba tahte leping hõlmab muu hulgas regulaarset infovahetust ning koostööd veemajandust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel. EVEL võtab endale kohustuse ergutada oma liikmeid täiustama kvaliteedisüsteeme, rakendama parimaid võimalikke tehnoloogiaid ning edendama keskkonnateadlikku mõtteviisi.

Vaba tahte lepingut näed SIIT.

Veemajanduskomisjon
Vee kasutamise ja kaitse korraldamiseks ja muude valdkondade integreerimiseks on Keskkonnaministeerium moodustanud Veemajanduskomisjoni. Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajana komitees osaleb Hans Liibek (Matsalu Veevärk AS, EVEL juhatuse esimees).

Keskkonnaamet

Keskkonnaameti kliendinõukoda
Kliendinõukoja tegevuse eesmärgiks on vahetada partneritega teavet ja saada tagasisidet Keskkonnaameti tegevusvaldkonnas.

Sotsiaalministeerium

Joogivee proovivõtjate atesteerimiskomisjon
Proovivõtjat atesteerib sotsiaalministri poolt moodustatud atesteerimiskomisjon. Komisjonis on viis liiget. Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajana kuulub Joogiveeproove võtvate isikute atesteerimiskomisjoni Enn Lenk (Kohila Maja OÜ).

Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimuste ja korraga saad lähemalt tutvuda SIIN.

Siseministeerium

Tallinna Vesi ja Tartu Vesi koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega otsisid pilootprojekti raames kõige paremat praktilist lahendust maa-aluste tuletõrjehüdrantide kaevuluukide kaante tähistamiseks. Tallinna ja Tartu piirkondades katsetati võimalikke praktilisi lahendusi nii sõiduteede kui ka kõnniteede kontekstis ning hinnati nende mõjusid (märgatavus, lahenduse püsimine, lahenduse kulu).  Tegevustega alustati 2011 aastal ning mõjusid hinnati kevadperioodi lõpuni. 2012 maikuu kohtumise käigus vaadati võimalikud lahendused üle. Töö tulemusel selgus, et määrust muutma ei pea.

Päästeamet

Tuletõrje- ja päästevahendite standardimise tehniline komitee
Komitee eesmärgiks on seatud standardite ettevalmistamine ja ülevaatamine. Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajana komitees osaleb Hans Liibek (Matsalu Veevärk AS, EVEL juhatuse esimees).

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

EVEL teeb koostööd Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühinguga võrguettevõtete ühiste huvide selgitamisel ja esindamisel. Üks olulisimaid ühistegevusi on võrguettevõtete poolt osutatava teenuse hinna arvutuse Konkurentsiameti metoodika muutmise taotlemine (WACC arvutuse metoodika muutmine). Muudatuse eesmärgiks on võrguettevõtete jätkusuutlikkuse tugevdamine.