Reoveesete

Reoveesete on reovee puhastamise tagajärjel tekkiv kõrvalprodukt, mis sisaldab palju toitaineid ja muid ühendeid, mistõttu võib seda pidada heaks orgaaniliseks väetiseks. Samas võib see sisaldada ka erinevaid saasteaineid, näiteks raskmetalle, ravimijääke, haigusttekitavaid mikroorganisme jms, mis on ohtlikud nii keskkonnale kui ka inimtervisele. Reoveesettes sisalduvad toiteained oleks kasulik prügilasse ladestamise asemel ringlusesse suunata.

Rohkem infot reoveesette taaskasutusest ja käitlemisest leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/reoveesette-taaskasutus


EVEL osales 2016-2018 IWAMA (Interactive Water Management) projektis, mille eesmärgiks oli  suurendada  reoveepuhastites settekäitluse efektiivsust, kasutades olemasolevaid  tehnoloogiaid maksimaalselt ning suurendades operaatorite teadlikkust. Projekti tulemusena suurenes teadlikkus, kuidas läbi reoveesette käitlemise vähendada Läänemerre jõudvate biogeenide ja ohtlike ühendite hulka. 

IWAMA projekti tulemustega (eesti keeles) saab tutvuda IWAMA kodulehel: http://www.iwama.eu/sites/iwama/files/outputs/files/baltic_sea_challenge_commitments_est.pdf