Reoveesete

Reoveesete on reovee puhastamise tagajärjel tekkiv kõrvalprodukt, mis sisaldab palju toitaineid ja muid ühendeid, mistõttu võib seda pidada heaks orgaaniliseks väetiseks. Samas võib see sisaldada ka erinevaid saasteaineid, näiteks raskmetalle, ravimijääke, haigusttekitavaid mikroorganisme jms, mis on ohtlikud nii keskkonnale kui ka inimtervisele. Reoveesettes sisalduvad toiteained oleks kasulik prügilasse ladestamise asemel ringlusesse suunata.

Rohkem infot reoveesette taaskasutusest ja käitlemisest leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/reoveesette-taaskasutus