Veemajandusinfo

Soovituslik purgimis näidislepingu vorm
* Purgimis üldtingimused 220616
* Lisa 1 – Aruande vorm

RKA uuringu projekti raames valminud raamat “Reovee puhastamine hajaasustusalal”

* Reovee-puhastamine-hajaasustusalal

Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes

* Juhend_Ohtlikud ained veekeskkonnas_kajastamine kliendi lepingutes

Veemajanduskavad

* http://www.envir.ee/vmk

ÜVK liitumistasu arvutamise soovituslik metoodika on kättesaadav Konkurentsiameti koduleheküljelt

* http://www.konku rentsiamet.ee/?id=20691

www.eesti.ee kontaktid
(põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused, KOV-d, erialaliidud, jne..)