Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) RKA hanke eelteade

 

 

 

 

EVEL’il on plaanis kuulutada välja järgmine hange:

Hanke nimetus:

“Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks”.

Hankija:

Eesti Vee- ettevõtete Liit (EVEL), Järvevana tee 3, 10132 Tallinn, reg.kood 80091146.

Hanke iseloomustus:

Projekti eesmärgiks on reoveekogumisaladel (RKA) seni korrastamata veevarustuse ja reoveekäitlusega elanikkonnaga piirkondade kaardistamine ning meetmete kavandamine, tagamaks seni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) ühendamata elanikele kvaliteetne joogivesi ning neilt loodusesse juhitava heitvee vastavus õigusaktide ja keskkonnalubade nõuetele. Projektiga aidatakse kaasa Eesti veemajanduskavade eesmärkide (sh veekogumite ökoloogilise seisundi parandamine) saavutamisele ning joogivee direktiivi ja asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmisele.

Projekti käigus kaardistatakse Eesti reoveekogumisaladel seni ÜVK-ga liitunud ja liitumata tarbijaskond, ÜVK teenuse pakkujad ning joogivee- ja reoveekäitlusseadmete tehniline seisukord ja vajadus, sh vajadus kompetentsi tõstmise järele. Peamine põhjus projekti elluviimiseks on vajadus aidata kaasa ÜVK seaduse nõuete järgimisele Eestis määratud reoveekogumisaladel tagamaks veekogude seisundi paranemist. Projekt aitab kaasa ka EL direktiivide 91/271/EÜ ja 98/83/EÜ rakendamisele, mis eeldab reoveepuhastite ja joogiveetöötlusjaamade rekonstrueerimist ning uute rajamist, samuti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamist ning amortiseerunud torustike rekonstrueerimist.

Rahastajad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 90%; EVEL 10%

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind

Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg: mai 23. nädal

Lisateave:

Hankija esindajaks hankeprotsessis on EVEL tegevdirektor Vahur Tarkmees, evel@evel.ee  , mob: +372 53092153.