Veekäitlusoperaatori kutse andmine

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 12.11.2020 otsusega nr 19 anti Eesti Vee-ettevõtete Liidule (EVEL) kutse ja osakutsete andmise tegevusluba. EVELil on kutse väljastamise õigus veekäitlusoperaatori (tase 5) ja osakutsetele: joogiveekäitleja (tase 5) ja reoveekäitleja (tase 5).

Taotletavad kutsed ja kutsestandardidKutsestandard:
Veekäitlusoperaator, tase 5
osakutse Joogiveekäitleja, tase 5
osakutse Reoveekäitleja, tase 5
Kutse taotlemise
eeltingimused
1. Kutse Veekäitlusoperaator, tase 5, osakutse Joogiveekäitleja, tase 5
osakuste Reoveekäitleja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:1.1 kutseõppe lõpetajale on erialase kutseõppe läbimine kutseõppeasutuses;
1.2 töömaailma taotlejale on järjepidev erialane töökogemus (vähemalt 18 kuud)
ning täiendkoolituse (vähemalt 10 täiendõppe punkti (edaspidi TP)) läbimine.2. Kutse taastõendamise eeltingimused on:2.1 erialane töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 7 aasta jooksul ja täiendkoolituse (vähemalt 10 TP) läbimine;
või
2.2 täiendkoolituse (vähemalt 30 TP) läbimine.Vaata täpsemat informatsiooni Kutse andmise korras  ja Täiendõppe punktide arvestamise juhendis.
Kutse taotlemiseks
esitatavad dokumendid
1. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale:a) avaldus kutse andja koostatud vormil (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
b) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
c) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
d) tööalase tegevuse kirjeldus kutseandja koostatud vormil; (Tööalase tegevuse kirjeldus – Avalduse Lisa 1. doc)
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.2. Kutseõppeasutuse lõpetajale:a) kutseõppeasutuse koondavaldus–kinnitus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis)
vastava eriala tasemeõppe õppekava täies mahus läbinud õppurite kohta.3. Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:a) avaldus kutse andja koostatud vormil (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
b) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
c) tööalase tegevuse kirjeldus kutseandja poolt koostatud vormil;
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.4. Kutsetaotlemise dokumente menetletakse vastavalt haldusmenetluse seaduse sätetele,
arvestades korrast tulenevaid erisusi.
Kutse taotlemise avalduse vormAvaldus (doc.)
Kutseeksamite ajad
koos dokumentide esitamise tähtaegadega
Veekäitlusoperaator (tase 5) kutseeksam toimub teisipäeval, 25. mail 2021. a kell 9:00
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
(Särevere ehitusmaja, Särevere, Aia 2a, ruum S 606)Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. mai 2021. a.
Kutse taotlemise tasuInformatsioon kutseeksami tasu suuruse kohta on leitav:https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10671222/hinnad
Kutse andmise kordVeekäitlusoperaator, tase 5, kutse andmise kord.
Kutseeksam Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalidKutseeksami kord ja hindamise korraldamise juhend asub SIIN.Praktika hinnanguleht – LISA 1 (doc.)Praktika hinnanguleht – LISA 2 (doc.) 
Kutsekomisjoni koosseisVeekäitlusoperaatori kutsekomisjoni kuuluvad:Esimees:Vahur Tarkmees, OÜ Kohila Maja;Liige:Mihkel Muulmann, EVEL;Lauri Liepkalns, Terviseamet;Raili Kärmas, Keskkonnaministeerium;Nele Nilb, AS Viimsi Vesi;Vallo Kõrgmaa, Järvamaa Kutsehariduskeskus. 
Kutseandja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks Täiendav informatsioon on leitav Kutsekoja kodulehel SIIN.
Isikuandmete töötlemise tingimusedIsikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel leiate SIIT.