Veekäitlusoperaatori kutse andmine

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 08.11.2022 nr 6-4/28 anti Eesti Vee-ettevõtete Liidule (EVEL) kutse ja osakutsete andmise tegevusluba. EVELil on kutse väljastamise õigus veekäitlusoperaatori (tase 5) ja osakutsetele: joogiveekäitleja (tase 5) ja reoveekäitleja (tase 5).

Taotletavad kutsed ja kutsestandardidKutsestandard:
Veekäitlusoperaator, tase 5
osakutse Joogiveekäitleja, tase 5
osakutse Reoveekäitleja, tase 5
Kutse taotlemise
eeltingimused
1. Kutse Veekäitlusoperaator, tase 5, osakutse Joogiveekäitleja, tase 5
osakuste Reoveekäitleja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:1.1 kutseõppe lõpetajale on erialase kutseõppe läbimine kutseõppeasutuses;
1.2 töömaailma taotlejale on järjepidev erialane töökogemus (vähemalt 18 kuud)
ning täiendkoolituse (vähemalt 10 täiendõppe punkti (edaspidi TP)) läbimine.2. Kutse taastõendamise eeltingimused on:2.1 erialane töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 7 aasta jooksul ja täiendkoolituse (vähemalt 10 TP) läbimine;
või
2.2 täiendkoolituse (vähemalt 30 TP) läbimine.Vaata täpsemat informatsiooni Kutse andmise korras  ja Täiendõppe punktide arvestamise juhendis.
Kutse taotlemiseks
esitatavad dokumendid
1. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale:a) avaldus kutse andja koostatud vormil (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
b) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
c) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
d) tööalase tegevuse kirjeldus kutseandja koostatud vormil; (Tööalase tegevuse kirjeldus – Avalduse Lisa 1. doc)
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.2. Kutseõppeasutuse lõpetajale:a) kutseõppeasutuse koondavaldus–kinnitus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis)
vastava eriala tasemeõppe õppekava täies mahus läbinud õppurite kohta.3. Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:a) avaldus kutse andja koostatud vormil (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
b) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
c) tööalase tegevuse kirjeldus kutseandja poolt koostatud vormil;
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.4. Kutsetaotlemise dokumente menetletakse vastavalt haldusmenetluse seaduse sätetele,
arvestades korrast tulenevaid erisusi.
Kutse taotlemise ja korduseksami avalduse vormidAvaldus (doc.)

https://evel.ee/wp-content/uploads/2022/04/Korduseksami-avaldus-1.docx
Kutseeksamite ajad
koos dokumentide esitamise tähtaegadega
Veekäitlusoperaator (tase 5) kutseeksam toimub teisipäeval, 23. mail 2023. a kell 9:00
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
(Särevere ehitusmaja, Särevere, Aia 2a, ruum S 606)Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. mai 2023. a.
Kutse taotlemise tasuInformatsioon kutseeksami tasu suuruse kohta on leitav:https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10671222/hinnad
Kutse andmise kordVeekäitlusoperaator, tase 5, kutse andmise kord.
Kutseeksam Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalidKutseeksami kord ja hindamise korraldamise juhend asub SIIN. Lõputöö juhis – LISA 1 (doc.)
Kutsekomisjoni koosseisVeekäitlusoperaatori kutsekomisjoni kuuluvad: Esimees: Margus Proos, OÜ Kose Vesi; Liige: Mihkel Muulmann, EVEL; Lauri Liepkalns, Terviseamet; Tatjana Rõõm, Kliimaministeerium; Raavo Vask, AS Viimsi Vesi; Vallo Kõrgmaa, Järvamaa Kutsehariduskeskus. 
Kutseandja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks Täiendav informatsioon on leitav Kutsekoja kodulehel SIIN.
Isikuandmete töötlemise tingimusedIsikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel leiate SIIT.