Koostööpartnerid

Kliimaministeerium

Hea tahte ja koostöö leping

04. juunil 2018 sõlmisid Eesti Vee-ettevõtete Liit, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus Hea tahte ja koostöö lepingu. Kõik osapooled annavad endast parima, et kaasa aidata toetusmeetme (millega toetatakse üle 2000 inimekvivalendi reostuskoormusega reoveekogumisaladel eraisikuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel või reovee kogumise mahuti rajamisel) edukale rakendamisele ning eraisikute aitamisele toetuse taotlemisel ja rakendamisel.

Vaba tahte leping
2. juunil 2021 (eelmine 29.06.2011. a) allkirjastasid Eesti Vee-ettevõtete Liit ja Keskkonnaministeerium Vaba tahte lepingu. Vaba tahte leping hõlmab muu hulgas regulaarset infovahetust ning koostööd veemajandust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel. EVEL võtab endale kohustuse ergutada oma liikmeid täiustama kvaliteedisüsteeme, rakendama parimaid võimalikke tehnoloogiaid ning edendama keskkonnateadlikku mõtteviisi.
Lepinguga saab tutvuda SIIN.

Veemajanduskomisjon
Vee kasutamise ja kaitse korraldamiseks ja muude valdkondade integreerimiseks on Keskkonnaministeerium moodustanud Veemajanduskomisjoni. Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajana komitees osaleb Raili Kärmas, EVEL tegevjuht.


Keskkonnaamet

Keskkonnaameti kliendinõukoda
Kliendinõukoja tegevuse eesmärgiks on vahetada partneritega teavet ja saada tagasisidet Keskkonnaameti tegevusvaldkonnas.
EVELi esindab nõukojas  (EVEL)