Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Vee-ettevõtete Liit põhikiri on vastu võetud 9. aprillil 2018.

MITTETULUNDUSÜHINGU
EESTI VEE- ETTEVÕTETE LIIDU
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Eesti Vee-ettevõtete Liit (edaspidi “EVEL”) on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate juriidiliste isikute ja sama tegevusalaga seotud teiste juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.

2. EVEL on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik sellest tulenevate õiguste, kohustuste ja sümboolikaga ning sellel on iseseisev bilanss ja arvelduskontod Eesti ja välisriikide pangaasutustes.

3. EVEL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.

4. Ingliskeelses suhtluses tuleb EVELi nime kasutada kujul “Estonian Waterworks Association”. EVELi ametlikuks lühendiks, olenemata suhtluskeelest, on “EVEL”.

5. EVELi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II EESMÄRK

6. EVELi eesmärgiks on olla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu teenust osutavatele ettevõtetele esindusorganisatsiooniks ning kujundada neile soodne ettevõtluskeskkond, esindada ja kaitsta nende huve.

7. Eesmärgi saavutamiseks EVEL:

7.1. osaleb õigusloome protsessis;
7.2. edendab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud teadus- ja õpitegevust ja tehnoloogiaarendust;
7.3. tegeleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni puudutava info kogumise ja vahendamisega;
7.4. korraldab sündmusi;
7.5. korraldab kutseoskust või pädevustunnistusega seotud tegevusi;
7.6. teeb koostööd organisatsioonide, ametkondade ja haldusüksustega;
7.7. korraldab EVELi liikmetele ühishankeid ja muid EVELi liikmete huvisid edendavaid ühiseid tegevusi;
7.8. osutab teenuseid.

III LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8. EVELi liikmeks võivad olla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu teenust osutavad juriidilised isikud ja sama tegevusalaga seotud juriidilised isikud.

9. EVELi liikmed võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel. Uue liikme vastuvõtmise otsustab juhatus.

10. EVELi liikmel on õigus:

10.1. osaleda EVELi üldkoosolekul otsustava hääleõigusega, valida EVELi liikme esindaja ja olla EVELi liikme esindajana valitud EVELi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
10.2. esitada EVELi üldkoosolekule, juhatusele, juhatuse esimehele ja tegevdirektorile arutamiseks ettepanekuid EVELi tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad ettepanekud esitatakse juhatuse kaudu;
10.3. saada juhatuselt teavet EVELi tegevuse kohta;
10.4. vähemalt 1/10 EVEL liikmete poolt juhatusele esitatud nõudmisel nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures vastav nõudmine tuleb esitada kirjalikult näidates ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse;
10.5. kasutada EVELi poolt pakutavaid teenuseid ning võtta osa EVELi korraldatud sündmustest;
10.6. kasutada EVELi sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
10.7. astuda EVELi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel EVEList välja.

11. EVELi liige on kohustatud:

11.1. tunnistama ja järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku ja juhatuse poolt nende pädevuse piirides tehtud otsuseid ja kinnitatud reglemente;
11.2. tasuma tähtajaliselt ettenähtud suuruses EVELi liikmemaksu;
11.3. mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
11.4. andma enda kohta tõest informatsiooni;
11.5. hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab EVELi mainet;
11.6. mitte tegema omaalgatuslikult avaldusi EVELi nimel;
11.7. osutama kaasabi EVELi eesmärkide saavutamisele;
11.8. liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral, informeerima sellest viivitamatult EVELi juhatust.

12. Eelnimetatud kohustuste mittetäitmisel võib juhatus oma sellekohase otsusega EVELi liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigusi piirata või EVELi liikmeskonnast välja arvata. Sellisel puhul kohustub piiratud õigustega või EVELi liikmeskonnast välja arvatud tasuma vastava majandusaasta liikmetasu ning kõik võlgnevused. EVELi liikmeskonnast välja arvatule tehtud sissemakset ei tagastata.

IV LIIKMEKS ASTUMINE JA LIIKMELISUSE LÕPPEMINE

13. EVELi liikmeks vastuvõtmise otsustab EVELi juhatus oma sellekohase otsusega EVELi liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel. EVELi juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda avaldajalt lisainformatsiooni.

14. EVELi liikmeks astumise päevaks loetakse EVELi juhatuse otsuse tegemise päeva.

15. EVELi liikme õigused ja kohustused omandab isik peale EVELi juhatuse sellekohase otsuse tegemist ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

16. Sisseastumis- ja liikmemaksu reglemendi kinnitab EVELi üldkoosolek.

17. Liikmelisus lõpeb:

17.1. liikme omal soovil väljaastumisega;
17.2. juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral;
17.3. liikme väljaarvamisel juhatuse otsusega.

18. Liikmelisuse lõppemisel liikme poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata. Liikmelisuse lõppemisel kuulub tasumisele vastava majandusaasta liikmetasu ning kõik võlgnevused.

19. EVELi liige esitab EVEList välja astumiseks juhatusele vastavasisulise avalduse.

20. EVELi juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral esitab ta juhatusele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest. Juhatuse otsusega loetakse liikmelisus lõppenuks.

V JUHTIMINE

21. EVELi juhtimisorganid on:

21.1. üldkoosolek,
21.2. juhatus,
21.3. tegevdirektor.

22. EVELi kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.

23. Üldkoosolekute vahelisel ajal on kõrgeim juhtimisorgan üldkoosolekul valitud juhatus, mille tegevust juhib juhatuse esimees.

24. EVELi täidesaatev ja korraldav juhtimisorgan on tegevdirektor.

25. EVELit esindab kõikides õigustoimingutes:

25.1. juhatuse liige;
25.2. tegevdirektor oma pädevuse piires volikirjata;
25.3. teised isikud juhatuse kõikide liikmete poolt ühiselt antud volikirja alusel või tegevdirektori tema pädevuse piires antud volikirja alusel.

Ü L D K O O S O L E K

26. EVELi kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek, mis on korraline või erakorraline.

27. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

27.1. EVEL eesmärgi muutmine;
27.2. EVEL põhikirja ja strateegia kinnitamine, täiendamine ja muutmine;
27.3. EVEL juhatuse valimine, kusjuures rohkem kui üheksa kandidaadi esitamisel loetakse juhatuse valimisel valituks need üheksa kandidaati, kes saavad kõige rohkem hääli;
27.4. EVELi kontrollorganiks revisjonikomisjoni valimine ja audiitori määramine, kui liikmed peavad oluliseks audiitor määrata;
27.5. EVELi aastaeelarve kinnitamine;
27.6. EVEL juhatuse aruande, revisjonikomisjoni ja audiitori aruande ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine;
27.7. EVEL juhatuse või selle liikme tagasikutsumine;
27.8. EVEL sisseastumis- ja liikmemaksu reglemendi kinnitamine;
27.9. juhatuse või üldkoosoleku poolt valitud muu organi tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EVEL esindaja määramine;
27.10. EVEL lõpetamine, ühinemine või jagunemine;
27.11. likvideerijate arvu ja koosseisu määramine;
27.12. EVEL lõpetamisel allesjäänud vara jagamise õigustatud isikute määramine;
27.13. muude küsimuste otsustamine mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

28. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas, saates vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise kuupäeva liikmetele kirjaliku teate, milles on näidatud üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

29. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel, revisjonikomisjoni, audiitori või vähemalt 1/10 EVEL liikmete kirjalikult motiveeritud nõudmisel ühe kuu jooksul sellise kirjalikult motiveeritud nõudmise kättesaamise päevast alates.

30. Üldkoosolekul arutamisele kuuluvad küsimused esitab juhatus. EVELi liikmete, tegevdirektori, revisjonikomisjoni või audiitori poolt üldkoosolekule küsimuste arutamiseks esitamine toimub juhatuse kaudu.

31. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees. Pärast avamist valivad EVELi liikmete esindajad koosoleku juhataja.

32. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Otsuste kandmisel protokolli fikseeritakse, millise häälte arvuga see vastu võeti ja milliseid eriarvamusi esitati. Protokolli koostab juhataja poolt selleks liikmete või kutsutud isikute hulgast valitud isik.

33. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai enim hääli. Valimise avalikult või salajasel hääletusel otsustab üldkoosolek.

34. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole EVELi liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Iga liige omab üldkoosolekul ühe hääle.

35. Juhul kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis kutsutakse uus koosolek kokku 15 päeva jooksul ning vastav kutse saadetakse välja kõikidele liikmetele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtvate liikmete arvust.

36. EVELi eesmärgi muutmiseks on alati vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Põhikirja vastuvõtmiseks, seal muudatuste tegemiseks ning EVELi ühinemise ja jagunemise otsustamiseks on alati vajalik üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete häälteenamus.

37. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

38. Juhatuse liikmed ei või hääletada EVELi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamist. Nende hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

39. Üldkoosoleku võib läbi viia elektrooniliste vahendite abil, tagades kõigile liikmetele ajaliselt ja ruumiliselt koosolekule ligipääsetavuse.

40. Üldkoosoleku elektroonilise läbiviimise korral ning sellisel koosolekul elektroonilise sidevahendi või kirjalikku taasesitamist võimaldavate vahendite abil hääletamine peab tagama üldkoosolekul osaleja tuvastamise, hääletamise turvalisuse ja usaldusvääruse. Elektrooniliselt või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hääletanud liige loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema hääl arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

41. EVELi liikmetel on õigus võtta vastu otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

J U H A T U S

42. Juhatus juhib EVELi tegevust ning esitab üldkoosolekule majandusaasta aruande töö tulemuste kohta ja tal on otsustamise õigus vaid juhatuse pädevuses olevates EVELi tegevust puudutavates küsimustes.

43. Juhatuse valib kolmeks aastaks üldkoosolek ja see koosneb mitte vähem kui kolmest ja mitte rohkem kui üheksast liikmest.

44. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega igal ajal sõltumata põhjustest.

45. Juhatuse liikmed peavad valimise hetkel olema EVELi liikme esindajad.

46. EVELi juhatus:

46.1. kutsub kokku EVELi üldkoosoleku ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;
46.2. on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;
46.3. esitab EVELi üldkoosolekule majandusaasta aruande (raamatupidamise aastaruande ja tegevusaruande);
46.4. otsustab EVELi liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õiguste piiramise, liikmeskonnast väljaarvamise;
46.5. määrab kindlaks EVELi sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise tähtajad;
46.6. valib endi hulgast juhatuse esimehe ja juhatuse esimehe asetäitja või asetäitjad;
46.7. määrab EVELi tegevmeeskonna koosseisu;
46.8. juhatus esitab aastaeelarve üldkoosolekule;
46.9. moodustab tegevdirektori ettepanekul töörühmi ja määrab nendesse liikmeid;
46.10. kinnitab EVELi poolt osutatavate tasuliste teenuste eest tasu arvestamise reglemendi;
46.11. kehtestab üldkoosoleku elektrooniliste vahendite abil läbiviimise korra arvestades seejuures kõiki seadusest tulenevate üldkoosoleku läbiviimisele kehtestatud nõuetega;
46.12. otsustab EVELi tegevdirektori tööle võtmise ja töölt vabastamise;
46.13. otsustab EVELi võimaliku osaluse teistes ühingutes;
46.14. otsustab võimalike annetuste tegemise mittetulundusühingutele, fondidele või sihtasutustele.

47. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.

48. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe otsusel tegevdirektori, revisjonikomisjon ja audiitori või 1/3 juhatuse liikmete kirjalikul nõudmisel 20 päeva jooksul, alates nõudmise esitamise päevast.

49. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, teatades juhatuse liikmetele koosoleku toimumisaja ja koha ning arutamisele tulevad küsimused vähemalt 7 päeva enne koosolekut.

50. EVELi juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu EVELi juhatuse kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.

51. Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik juhatuse liikmed. Juhatuse esimees saadab vastava otsuse eelnõu elektrooniliselt kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul peab juhatuse liige esitama oma seisukoha elektroonilise vahendi abil. Kui juhatuse liige nimetatud tähtaja jooksul ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab vastu. Käesolevas punktis sätestatud korras otsuse tegemisel on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole juhatuse liikmete häältest. Kirjaliku hääletamise tulemustest informeeritakse kõiki juhatuse liikmeid viivitamatult. Juhatusel on õigus sätestada elektroonilise hääletamise täpsem kord.

T E G E V D I R E K T O R

52. Tegevdirektor on EVELi täidesaatev ja korraldav juhtimisorgan, kes juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ning temaga sõlmitud töölepingust.

53. EVELi tegevdirektor:

53.1. teostab EVELi tegevuse operatiivset juhtimist, tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise, alludes vahetult EVELi juhatusele;
53.2. kasutab EVELi põhi- ja käibevahendeid ja muud vara eelarve piires ja eesmärgi raames;
53.3. lahendab EVELi planeerimise, finantseerimise, materiaal-tehnilise varustamise, tegevmeeskonna ja juhtimise jooksvaid küsimusi;
53.4. võtab tööle EVELi töötajad, määrab nende palgad ja annab välja käskkirju,
53.5. juhib töölepingu ja muude lepingute alusel töötavate isikute tööd;
53.6. vastutab EVELi majandusliku seisukorra ja tegevuse eest, annab oma tegevusest aru juhatusele;
53.7. kinnitab EVELi poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja.

54. Tegevdirektori äraolekul asendab teda tema poolt määratud EVELi töötaja või muu seotud isik.

VI REVISJONIKOMISJON

55. Revisjonikomisjon on EVELi kontrollorgan.

56. Üldkoosolek valib revisjonikomisjoni EVELi liikmete esindajate hulgast kolmeks aastaks ja see koosneb mitte vähem kui kolmest ja mitte rohkem kui viiest liikmest.

57. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla EVELi juhtimisorgan või selle liige.

58. Revisjonikomisjoni liikmed valivad enda seast revisjonikomisjoni esimehe.

59. Revisjonikomisjon teeb üldkoosoleku ülesandel järelevalvet EVELi teiste juhtimisorganite üle. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik EVEL üldkoosoleku ees.

60. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

61. Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

61.1. EVELi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega;
61.2. EVELi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas EVELi dokumentidega;
61.3. EVELi tegevus oleks kooskõlas EVELi eesmärgiga;
61.4. EVELis toimuks jätkusuutlik rahaliste vahendite kasutamine;
61.5. EVELi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed.

62. Revisjonikomisjoni liige taandab end revisjonikomisjoni tegevustest, kus võib esineda revisjonikomisjoni eesmärgilise tegevuse ja revisjonikomisjoni liikme vaheline huvide konflikt.

63. Revisjonikomisjoni liikme võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega igal ajal sõltumata põhjustest.

VII VARA

64. EVELi vara ja vahendid moodustuvad:

64.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
64.2. toetustest ja annetustest;
64.3. eesmärgilistest tegevustest, sealhulgas osutatud teenustest, laekuvatest tuludest;
64.4. muudest tuludest.

65. EVELi vahendeid kasutatakse EVELi eesmärgi saavutamiseks.

66. EVELi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

67. EVELi tulu ja vara ei jaotata EVELi tegutsemise ajal EVELi liikmete vahel.

68. EVEL vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga, millele kehtiva õiguse kohaselt on võimalik sissenõuet pöörata.

69. EVEL ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta EVELi liikmed EVELi kohustuste eest.

VIII LÕPPEMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

70. EVEL lõpetatakse:

70.1. üldkoosoleku otsusel, kui selle poolt on vähemalt 9/10 liikmete nõusolek;
70.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
70.3. muul seaduses ettenähtud alusel.

71. EVEL võidakse sundlõpetada seaduses ettenähtud alustel ja korras.

72. EVELi lõpetamisel toimub seaduses ettenähtud likvideerimismenetlus. EVELi likvideerimiskomisjon viib läbi likvideerimismenetluse seaduses ettenähtud korras.

73. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega.

74. EVELi ühinemine ja jagunemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel seaduses ettenähtud korras.

Lae põhikiri alla pdf-failina SIIN.