Keskkonnavaldkonna kutsehariduse arendamine (märts 2022 – detsember 2022)

Läti Vee- ja Reoveeettevõtete Liit (LWWWWA) koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga (EVEL) viivad ellu Erasmus+ projekti „Keskkonnavaldkonna kutsehariduse arendamine“, mille eesmärk on ennetada võimalikku keskkonnareostust, mis võib tuleneda kvalifitseeritud tööjõupuudusest veesektoris.

Nii Lätis kui ka Eestis pole veemajandussektor alates riikliku iseseisvuse taastamisest ikka veel piisavalt valitsuste poolt hinnatud ega saanud strateegiliselt oluliseks. Seda on võetud iseenesestmõistetavalt, pööramata piisavalt tähelepanu veetaristu korrashoiule, inimressursi kaasamisele ja kompetentsi tõstmisele veesektoris. Ka veesektori säästev areng on jäänud tähelepanuta ja enamasti riigipoolse toetuseta.

Ükski majandussektor või tööstus ei saa eksisteerida ilma veesektorita, samas kui veesektor ei saa eksisteerida ilma pädevate, loovate ja suurepäraste professionaalideta.

Puudus professionaalsetest noortest veemajandusvaldkonna spetsialistidest mõjutab oluliselt veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamist, mis võib kaasa tuua  ümbritsevat keskkonna kahjustamise, põhjustades reostust ja suurendades energiatarbimist. Puhastamata reovee sattumine keskkonda, reovee sobimatu kogumine, joogivee sobimatu ettevalmistamine ja varustamine on vaid mõned võimalikest probleemidest, mis võivad tekkida ebapiisava ja kvalifitseerimata tööjõu tõttu.

Peamised ülesanded, millele projektis tähelepanu pööratakse, on:

1. arendada kutseõppeasutuste õpetajate keskkonnasäästlikkuse pädevust  korraldades kogemuste vahetamiseks vastavaid seminare ja koolitusi;

2. edendada kutseõppeasutuste juhtide huvi tulevikku suunatud ja vajadustele vastavat haridusprogrammi – keskkonnatehniku (veespetsialist) ​​kutse vastu;

3. soodustada valdkonna vajadustele vastava koondõppestandardi väljatöötamist ja vastavate õppekavade rakendamist kutseõppeasutustes;

4. luua alus Läti ja Eesti veemajandussektori esindajate ja erialaste õppeasutuste vahelise võrgustiku arendamiseks, luues uusi kontakte ning pinnase edasiseks laiemaks koostööks.

Projekti elluviimine annab võimaluse arendada õpetajate ja kutseõppeasutuste juhtide keskkonnasäästlikkuse valdkonna pädevusi, et luua alus veesektoris hädasti vajalike keskkonnatehnikute (veespetsialistide), ning vee- ja reoveekäitlejate koolitusprogrammidele. Veelgi enam, projekti elluviimise käigus selgitatakse välja võimalikud valdkonnaspetsialistid, kes sobiksid ja oleksid valmis töötama kutseõppeasutustes ja koolide õppejõud, keda koolitada vee-ettevõtetes. Seega võib julgelt väita, et projekt aitab ellu viia ennetavaid tegevusi, et vältida inimtegevusest põhjustatud keskkonnareostust, mis on seotud suure tööjõupuudusega veemajandussektoris.

LWWWWA ja EVEL töötavad lülidena, mis ühendab kutseõppeasutusi, vee-ettevõtteid ja veemajandussektori spetsialiste, et ühiselt juurutada veesektoris jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke arengustrateegiaid. LWWWWA ja EVEL-i üks peamisi ülesandeid on edendada veesektorit ja selle tähtsust ühiskonnas, et jõuda potentsiaalsete uute veevaldkonna spetsialistideni. Samuti on oluline arendada koostööd vee-ettevõtete ja õppeasutuste vahel, mitte ainult riiklikul, vaid ka rahvusvahelisel tasandil.

Projekti elluviimine annab võimaluse tõsta nii Lätis kui Eestis toimuvate koolitusseminaride raames õppejõudude ja kutseõppeasutuste juhtide kompetentsi, suurendades seeläbi õppejõudude teadmisi ning õppekava ja haridusastme tuntust. Seetõttu võib väita, et projekti elluviimine annab võimaluse luua uusi koostöösuhteid mitte ainult kohalikul, vaid ka rahvusvahelisel tasandil.

Tänu ühisele koostööle ja EVELi kogemusele Veekäitlusoperaator, tase 5 standardi väljatöötamisel ja rakendamisel tagatakse kvaliteetsem töö ja tulemus Lätis kehtivate kutsestandardite auditeerimisel ja sellele järgneval konsolideeritud kutsestandardi väljatöötamisel. Samuti tagatakse Eestis  rakendatud sarnase erialaga koolitusprogrammide teadmiste edasiandmine Läti õppejõududele ja vastupidi.

LWWWWA kogemused projektide elluviimisel, ning koostöö erialaste õppeasutuste ja veemajandusettevõtetega annab EVEL-ile võimaluse õppida ja saada uusi oskusi õppeasutuste, vee-ettevõtete omavahelise koostöö ja nende tagasisidega seotud tegevuste edasiarendamiseks.

Projekti elluviimise periood: 01.03.2022 – 01.12.2022.

Asutamine: Projekt on asutatud Erasmus+ programmi 2021-2027 põhitegevuste nr.2 (KA2) “Partnerlused koostööks” raames Väikese partnerluse (KA210) projekt kokkuleppel 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720.