Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) RKA hanketeade

 

 

 

 

Hanke nimetus:

“Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks”.

Hankija:

Eesti Vee- ettevõtete Liit (EVEL), Järvevana tee 3, 10132 Tallinn, reg.kood 80091146.

Lisateave:

Hankija esindajaks hankeprotsessis on EVEL tegevdirektor Vahur Tarkmees, evel@evel.ee  , mob: +372 53092153.

Hanke iseloomustus:

Projekti eesmärgiks on reoveekogumisaladel (RKA) seni korrastamata veevarustuse ja reoveekäitlusega elanikkonnaga piirkondade kaardistamine ning meetmete kavandamine, tagamaks seni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) ühendamata elanikele kvaliteetne joogivesi ning neilt loodusesse juhitava heitvee vastavus õigusaktide ja keskkonnalubade nõuetele. Projektiga aidatakse kaasa Eesti veemajanduskavade eesmärkide (sh veekogumite ökoloogilise seisundi parandamine) saavutamisele ning joogivee direktiivi ja asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmisele.

Projekti käigus kaardistatakse Eesti reoveekogumisaladel seni ÜVK-ga liitunud ja liitumata tarbijaskond, ÜVK teenuse pakkujad ning joogivee- ja reoveekäitlusseadmete tehniline seisukord ja vajadus, sh vajadus kompetentsi tõstmise järele. Peamine põhjus projekti elluviimiseks on vajadus aidata kaasa ÜVK seaduse nõuete järgimisele Eestis määratud reoveekogumisaladel tagamaks veekogude seisundi paranemist. Projekt aitab kaasa ka EL direktiivide 91/271/EÜ ja 98/83/EÜ rakendamisele, mis eeldab reoveepuhastite ja joogiveetöötlusjaamade rekonstrueerimist ning uute rajamist, samuti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamist ning amortiseerunud torustike rekonstrueerimist.

Rahastajad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 90%; EVEL 10%

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind

Hankelepingu kestus: 210 päeva

Hankedokumentide (HD) taotlemise tähtpäev:  12. juuni 2014 kell 17.00

Pakkumuste esitamise kuupäev: 12. juuni 2014

Pakkumuste esitamise keel: eesti keel

Hankedokumentide taotlemise ja väljastamise tingimused:

Hankija väljastab hankedokumendid (HD) e-posti teel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale vastava taotluse saamisest. Vastavas taotluses peab huvitatud isik ära tooma oma nime, kontaktandmed (aadress, kontaktisiku nimi, telefon, e-post). Taotlus HD saamiseks saata e-posti aadressil evel@evel.ee .

Hankes osalemise tingimused:

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

  1. Pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta (2011…2013) netokäive peab olema igal aastal minimaalselt viiskümmend (50) tuhat eurot.

Pakkuja esitab loetelu pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta.

  1. Pakkuja peab viimase 36 kuu vältel alates pakkumuse esitamise tähtajast olema teostanud vähemalt kolm käesoleva hankega sarnast tööd. Sarnased tööd on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine, ÜF meetmest “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” rahastatud veemajandusprojekti rahastustaotluse koostamine, veemajandusprojekti teostatavus- , finants- või tasuvusanalüüsi koostamine.

Pakkuja esitab andmed vähemalt kolme sarnase töö kohta koos nime, teostamise aja ja tellija nime ning kontaktandmetega.

  1. Pakkuja peab esitama meeskonna järgmise pädevusega isikutega:
    1.  projektijuhi, kes omab kõrgharidust ja vähemalt 3. aastast punktis 2 nimetatud sarnase töö teostamise juhtimiskogemust (projektijuhina) ning oskama väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas;
    2. analüütiku, kellel on keskkonnatehnoloogi pädevus ning kellel on kogemus andmete kogumises ja töötlemises, tunneb vastavaid programme ning andmete kogumise ja analüüsi metoodikaid;
    3. spetsialisti, kellel on oskused kaardimaterjali koostamiseks.

Projektijuht võib olla analüütiku või spetsialistiga samas isikus juhul, kui isik vastab ka projektijuhile esitatud pädevusele.

Pakkuja esitab projektijuhi, analüütiku ja spetsialisti CV, milles on selgesti nähtuv informatsioon nõutud hariduse, pädevuse ja kogemuse kontrollimiseks.

Kui üks isik on samal ajal nii projektijuhi kui analüütiku või spetsialisti rollis, siis peab see olema selgelt CV-s väljendatud.