Pressiteade: Eesti Vee-ettevõtete Liit annab KIKi toel tõuke jätkusuutlikuma vee-ettevõtluse korraldamiseks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas toetada Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) projekti luua uus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise mudel jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korrastamiseks Eestis. KIKi nõukogu otsustas, et toetab 204 500 eurot maksvat projekti 90% ulatuses.

„Mul on KIKi otsuse üle väga hea meel, sest selle omapoolse panusega näitab riik selgelt, et hoolib vee-ettevõtluse strateegiast ja jätkusuutlikkusest,“ ütles Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Kõnealuse uuringu teostamist on pidanud vajalikuks ka Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Terviseamet ja Keskkonnaministeerium, lisaks on selle projekti tulemustest huvitatud ka Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur, kes avaldasid toetust projekti rahataotlusele.“

Vahur Tarkmehe sõnul on Eesti riik vee-ettevõtluseks loonud küll suhteliselt liberaalse ettevõtluskeskkonna – Eestis on hinnanguliselt 150 erinevates vormides ja omandisuhetega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) teenust pakkuvat ettevõtet – kuid tänaseks on jõutud arusaamisele, et vee-ettevõtlus on liialt killustunud, raske on saavutada vajalikku kompetentsi ja jätkusuutlikkust. „Vajalik oleks stimuleerida vee-ettevõtjate ühinemist ja koostööd,“ rääkis Tarkmees. „Otsustusprotsessi toetamiseks puudub aga suurt pilti hõlmav uuring, mis aitaks riigil, kohalikel omavalitsustel ja vee-ettevõtjatel endil teha strateegilisi otsuseid, milline oleks sotsiaal-majanduslikult parim viis korraldada veeteenuse osutamist nii, et see oleks jätkusuutlik.“

  1. aasta oktoobris valmivas uuringus antakse ülevaade ÜVVK-sektori sotsiaal-majanduslikust olukorrast Eestis, töötatakse välja metoodika vee-ettevõtjate jätkusuutlikkuse hindamiseks, kirjeldatakse jätkusuutliku vee-ettevõtja struktuuri ja toimimist, analüüsitakse ja hinnatakse ÜVVK-sektori ja vee-ettevõtjate jätkusuutlikkust, modelleeritakse Eestile sobivaim jätkusuutliku ÜVVK teenuse osutamise mudel ning koostatakse strateegiline tegevuskava, et korrastamise protsessi stimuleerida ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise sektor saaks jätkusuutlikuks.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada Eesti Vee-ettevõtete Liidu taotlust „Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (evelÜVVK strateegia)“ 183 025 euro suuruses summas programmist „Veemajandus“. Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 204589 eurot ja elluviimise ajaks on planeeritud 31.10.2016.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 42 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee