EVEL esitas Õiguskantslerile taotluse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks

EVEL esitas taotluse 29.11.2012 vastu võetud ja 01.01.2013 jõustunud Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ (edaspidi Määrus nr 99) § 8 lg 2 ning veeseaduse (VeeS) § 24 lg 2 osas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks.

Määrus nr 99 § 8 lg 2 on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 10 sätestatud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega. Raskemetallide kõrge sisaldus heitvees tuleneb eelkõige looduslikust foonist ning ka ülejäänud saastainete sisaldus ei ole tingitud vee-ettevõtja tegevusest. Näiteks tsingi ja vase kõrge sisaldus heitvees tuleb hajureostusest. Nende ainete piirmäärasid langetati 400 korda. Fluoriidi piirmäära langetati lausa 2000 korda, samas on selle aine looduslik foon põhjavees teatud Eesti paigus isegi kõrgem kui lubatud piirmäär. Sisuliselt nõudis muudatus ettevõtetel vähemalt sadades kordades ja vähem kui kuu aja jooksul oma tehnoloogia parendamist. Enamikul juhtudel puudub tehnoloogia Määruses nr 49 nimetatud piirmäärade saavutamiseks.

EVEL palub teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku Määruse nr 99 kooskõlla viimiseks põhiseaduse ja seadustega taotluses toodud põhjustel.

Taotlusega saab lähemalt tutvuda SIIN