evelÜVVK koolituse KIK projekt on edukalt lõpetatud

Koolituse kokkuvõte

Eesti Vee-ettevõtete Liit viis edukalt ellu koolitusprojekti „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus).“  

Projekti eesmärgiks oli:

 • ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega tegelevate inimeste järjepidev ja süsteemne keskkonnateadlikkuse suurendamine elukeskkonna ja ressursside säästmiseks;
 • suurendada süsteemselt ja laialdaselt ÜVVK valdkonnas kohalike omavalitsuste (KOV) ja vee-ettevõtete poolt tehtavate otsuste kvaliteeti, tõhustada KOV-ide ja vee-ettevõtete omavahelist koostööd ja ühistegevust ning parandada ÜVVK õigusaktide rakendamist KOVides ja vee-ettevõtetes.

Koolitatavate peamine sihtgrupp oli KOV-ide ja väiksemate (50-2000 IE) vee-ettevõtete ametnikud ja spetsialistid, kes tegelevad ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega.

Projekt koosnes neljast moodulist, iga moodul sisaldas kuus regionaalset koolituspäeva (kokku 24 päeva) perioodil 2012-2013 kevadel ja sügis-talvel. Osalejaid nelja mooduli koolitustel oli kokku 614.

Koolitusprojektis käsitletud teemad olid järgmised:

 • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS), ÜVK planeerimine, KOV-ide ülesanded, ÜVVKS muudatused;
 • Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord ja selle muudatused;
 • Puurkaevude rajamine;
 • Veehinna regulatsiooni eesmärgid, põhimõtted ja alused. Konkurentsiameti kogemused ja soovitused;
 • Veemajandusprojektide rahastamine siseriiklikest vahenditest (KIK keskkonnaprogramm, saastetasu asendamine);
 • Nõuded joogiveele;
 • Joogivee kvaliteet ja järelevalve Eestis;
 • Piirkonna põhjavee kvaliteeti ohustavad reostusallikad;
 • ÜVVK liitumise ja kasutamise eeskirjade koostamine;
 • Praktika õigusaktide rakendamisel;
 • Joogivee käitlemise tehnoloogiad;
 • Praktika õigusaktide rakendamisel – sundvaldus, servituudid;
 • 50-2000 ie suurusega reoveepuhastite tehnoloogiatest ja hooldusest;
 • Üksikmajapidamiste reoveekäitlus – sagedasemad vead;
 • Riigihangete läbiviimise praktilisi tähelepanekuid veemajanduses;
 • Muudatused SA KIK finantseerimise korras;
 • ÜVK arendamine ning selle seos liitumistasu arvutamisega;
 • ÜVK arendamise kava koostamine – nõuded ja juhised;
 • Nõuded reoveesette käitlemise kohta – arengusuunad;
 • Veemajandusprojektide rahastamine Eestis SA KIK veemajanduse programmist ja EL 2014+ vahenditest;
 • Reoveesette käitlemise tehnoloogiad I 

Koolitust kaasrahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Koolitusprogrammis osaleb partnerina Keskkonnaministeerium. Projekti oli kaasatud  ka Eesti Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit.

Suur tänu kõikidele, kes  projekti õnnestumisele kaasa aitasid! 

Triin Matsalu
Projektijuht
Eesti Vee-Ettevõtete Liit

Kõikide moodulite ettekanded leiad aadressilt: https://evel.ee/organisatsioon/projektid-2/