SA KIK on välja kuulutanud ÜF V taotlusvooru

Hea vee-ettevõtja,

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusel (KIK) on käimas V taotlusvoor, kust saab veel ka täna taotleda toetust veemajanduse infrastruktuuri kaasajastamiseks.

Toetust saab taotleda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ja taastamiseks reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on üle 2000 inimekvivalendi. Samuti saab toetust küsida joogiveetöötluse ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Toetust antakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest ja taotlust esitades tuleb arvestada, et projekti abikõlblike kulude suurus peab olema vähemalt 500 000 eurot.
Abikõlblikkuse periood on 31. detsember 2015.

MIKS TAOTLEDA JUST NÜÜD?

–          Meetmes on kasutamata vahendeid ca 15-20 miljonit eurot ja ehitushinnad on täna soodsad.

o   Valdav osa perioodil 2007-2013 EL struktuurivahenditest rahastatud objektidest on valmis või tööd kohe lõppemas, seetõttu lisandub eelarvesse ka nende projektide kasutamata summad.

–          Rahastamistingimused on teada.

o   Uue, 2014-2020 EL rahastamisperioodi, meetmed ei ole veel avanenud, mistõttu ei ole täna selged ka projektidele seatavad tingimused.

–          Taotlust varem esitades on suurem tõenäosus toetust saada. Taotlusi saab esitada kuni 1. augustini 2014, aga kuna tegemist on vooruga, kus taotlusi hinnatakse esitamise järjekorras, siis kiirematel taotlejatel on suuremad võimalused oma projektidele rahastust saada.

Erinevalt varasematest taotlusvoorudest, mil toetust sai küsida ka kohalik omavalitsus, saavad nüüd taotluse esitada vaid vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele.

Käimasolevas taotlusvoorus ei toetata reoveepuhastite ehitamist ja rekonstrueerimist ega ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamiseks vajalike eriotstarbeliste liiklusvahendite ostmist.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri veemajanduse infrastruktuuri arendamise määrus nr 34 https://www.riigiteataja.ee/akt/122052014006, ning 25. mail jõustunud uuendused https://www.riigiteataja.ee/akt/122052014003.

Uuendused puudutavad toetuse saajat, toetatavaid tegevusi ja abikõlblikke kulusid. Muus osas taotlejate jaoks määrus ei muutu. Taotluste menetlemine toimub sarnaselt II taotlusvooruga.

Lisainfot saab KIKi kodulehelt või KIKi veemajanduse juhtivkoordinaator Tiiu Noormaalt tiiu.noormaa@kik.ee, telefon 627 4121.