Seaduseloome töörühma koosolek

Sündmus: Seaduseloome töörühma koosolek
Aeg: 23.05.2012 algusega kell 11.00
Koht: EVEL büroo
Päevakorra eelnõu:
1. Ülevaade jooksvatest tegevustest
a) Ülevaade 09.05 ELL töökoosolekul toimunust
b) Veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete direktiiviga seonduv
c) Mõõteseadusega seonduv
d) Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõu arutluskoosolekud huvigruppidega
2. Sademevee maksustamise kontseptsioon
3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirja näidise vastamist vajavad kommentaarid
4. Muud küsimused

Lisainfo:
Marja-Liisa Kruusimäe
Seadusloome töörühma nõunik
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Tel: 5647 5333