M99 seminar

Kutsume Teid EVEL poolt korraldatavale seminarile Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” muutmine sisu ja rakendamine (m99).” https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016002

Seminari toimumise aeg ja koht: Seminar toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 Tallinna Veetöötlusjaamas, aadressiga Järvevana tee 3, V korruse Sinises saalis. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Seminari eesmärk: on püüelda selle poole, et veekäitlusega tegelevad ettevõtted (vee-ettevõtted, konsultandid, projekteerijad, tehnoloogiate ja protsesside tarnijad jne) mõistaksid paremini m99 eesmärki. Milliseid eesmärke soovib riik m99 rakendamisega keskkonnapoliitiliselt saavutada? Mis on keskkonnalased probleemid, mida on vaja lahendada, mida ennetada veekäitlusega tegelevate ettevõtete abiga.

NB! Lisandväärtus: Antud seminari läbimisel väljastab EVEL tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult).

Antud seminar annab 5.42 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Päevakava:

9.30-10.00

Kogunemine, kohv

 

10.00-10.15

Sissejuhatus teemasse

Vahur Tarkmees
EVEL

10.15-12.30

M99 eesmärkide selgitus, direktiivide üle võtmise põhjendused, konkreetsete regulatsioonide mõtte selgitamine koos muudatustega ja muudatuste tegemise põhjendused, näiteid, kuidas praktikas muudatusi rakendada, millised on veekäitlejate võimalused konkreetsete näidete varal, väljendada teadlikkust määruse nõrkustest ja nende selgitamine (seoses m75, uue ÜVVKSi jt regulatsioonide viibimisega, mis võivad raskendada m99 elluviimist)

Margus Korsjukov
Raili Kärmas Keskkonnaministeerium

12.30-13.15

Lõunasöök

 

13.15-14.00

Vajadusel teema selgitamise lõpetamine ja arutelu, kuidas kuulajad mõistsid m99 mõtet ja konkreetseid regulatsioone

 

14.00-14.45

M99 rakendamise praktilised kavatsused, veelubade muutmine, ajakava, varem määratud, aga uue regulatsiooni tingimustes olemasoleva segunemispiirkonna vajaduse (sh tegevuskava) tühistamine jms

Kadri Haamer Keskkonnaamet

14.45-15.40

AS Paide Vesi senine praktika, uuringud ja toimetulek muudetud m99 tingimustega

Jaan Madis
AS Paide Vesi juhataja Mailis Laht EKUK(kooskõlastamisel)

15.40-16.15

Edasise koostöö mõtestamine, võimalusel tegevuskava planeerimine.

 

Seminaril osalemine on tasuline: EVEL liikmetele 10.- ja mitteliikmetele 20.- eurot.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 20. jaanuariks 2017 aadressil evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil. 

[contact_bank form_id=1 show_title=true show_desc=false]

Lisainformatsioon Vahur Tarkmees, tel 53 092 153 või e-post vahur.tarkmees@evel.ee