Viimsis alustas tööd uus veepuhastusjaam

Täna avati Viimsis uus ja modernne veepuhastusjaam, mis hakkab varustama kõrgekvaliteedilise veega ligikaudu 15 000 Viimsi elanikku. Veetöötlusjaama maksumuseks kujunes 3,29 miljonit eurot.

„Viimsi vee kvaliteet pole olnud parim ja valla elanikud on selle üle ka sageli kurtnud – nüüdsest aga peaks olema probleem uue veetöötlusjaama näol lahendatud ning vesi igati vastav ELi direktiividele,“ sõnas Viimsi vallavanem Haldo Oravas.

„Valminud veepuhastusjaamast hakatakse puhta joogiveega varustama kogu Viimsi mandriosa, välja arvatud Äigrumäed ja Laiaküla, kus veevarustus lahendatakse autonoomsete puurkaev-pumplatega,“ rääkis Oravas. „Kokku juhitakse jaamas puhastatud joogivesi peale magistraaltorustike valmimist ligi 15 000 Viimsi elanikule. Puhas joogivesi tagatakse kõikides piirkondades 2013. aasta lõpuks – selleks ajaks on välja ehitatud kõik vajalikud vee magistraaltorustikud.“

ASi Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu sõnul erineb puhastatud joogivesi puurkaevu veest selle poolest, et sealt on eemaldatud liigne raud, ammoonium, kloriid ning radionukleiidide ühendid. „Lisaks puhastusprotsessile rajasime kolm 2000 m3 veereservuaari, mis töötavad sisuliselt veetornidena, tagades veevarustuse stabiilsuse ning elektrikatkestuse korral joogivee isevoolse juhtimise kriitilistele tarbijatele nagu koolid, lasteaiad ja haigla.“

Viimsi veetöötlusjaama kaasfinantseerijateks olid ELi Ühtekuuluvusfond, Viimsi vald ja AS Viimsi Vesi.  Veetöötlusjaama maksumus oli 3,29 miljonit eurot. Tänasel päeval toimub jaamast puhastatud joogivee saatmine Lubja, Tammneeme ja Pärnamäe küladesse ning Viimsi ja Haabneeme asulatesse. Uusi piirkondi lisatakse jooksvalt. Kogu piirkond varustatakse puhta joogiveega alles 2013. aasta lõpuks.

Viimsi vald (www.viimsivald.ee) asub Harjumaal Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses. Viimsi valla pindala on 73 km², vallas on ca 17 200 elanikku. Viimsi vallas on 2 alevikku, 20 küla ning 15 saart, neist suuremad on Naissaar ja Prangli.

Lisainformatsioon:

Haldo Oravas
, Viimsi vallavanem
E-post: haldo@viimsivv.ee; tel: 606 6860

Toivo Eensalu, ASi Viimsi Vesi juhataja
E-post: toivo@viimsivesi.ee; tel: 51 12 342