EK vaatas üle veepoliitika raamdirektiivi prioriteetsete ainete nimistu

31. jaanuaril 2012. a esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik  X lisa (prioriteetsete ainete nimistu ) läbivaatamise tulemuste kohta. Ühtlasi esitas komisjon ettepaneku  võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ ja direktiivi 2008/105/EÜ mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, veepoliitika valdkonnas prioriteetsete ainete osas.

Komisjon teeb ettepaneku muuta prioriteetsete ainete nimistut, et lisada sinna 15 uut kemikaali. Tegemist on nii tööstuskemikaalidega kui ka biotsiidides, ravimites ja taimekaitsevahendites kasutatavate ainetega. Olemasolevate prioriteetsete ainetega seoses teeb komisjon mitme puhul ettepaneku kaasajastada keskkonnakvaliteedi standardeid tagamaks uuematele teaduslikele teadmistele tuginev veekeskkonna kaitse ja veekeskkonna kaudu inimtervise kaitse piisav tase.

Allikas: glimstedt.ee