Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid veemajanduskavade uuendamisele

Keskkonnaministeerium vaatab üle kehtivad veemajanduskavad ning ootab ettepanekuid ja vastuväiteid kavade ajakohastamise ajagraafikule ja tööplaanile. Need on kõigile tutvumiseks 1. maist kuni 31. oktoobrini maakonnakeskustes ja ministeeriumi veebilehel.

2010. aasta aprillis kehtestas Vabariigi Valitsus vee kaitse korraldamiseks ning pinna- ja põhjavee loodusliku seisundi saavutamiseks ja hoidmiseks veemajanduskavad. Hiljemalt 2015. aasta lõpuks tuleb kavad üle vaadata ja ajakohastada.

Uute veemajanduskavade koostamiseks on Keskkonnaministeerium teinud valmis kavade koostamise ajagraafiku ja tööplaani eelnõu. Alates 1. maist kuni oktoobri lõpuni on dokument avalikul väljapanekul – kõik võivad sellega tutvuda ning esitada oma ettepanekuid või vastuväiteid. Avalik väljapanek toimub kõikides maakonnakeskustes (http://www.envir.ee/1184534) ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel (www.envir.ee/vmk/2015-2021/ajagraafik).

Ajagraafik ja tööplaan sisaldavad põhitegevusi veemajanduskavade koostamiseks, nagu olemasoleva olukorra hindamine, oluliste probleemide selgitamine aga ka meetmeid üldsuse kaasamiseks. Avaliku väljapaneku käigus ootab Keskkonnaministeerium kõikidelt isikutelt, kel vee pärast mure, sellest teada anda. Eeskätt oodatakse konkreetseid ettepanekuid võimalike uuringute läbiviimiseks, veeprobleemide kindlakstegemiseks või lahendamiseks, et uue veemajanduskava alusel asuda neid alates 2015. aastast lahendama.

Keskkonnaministeerium korraldab ka neli avalikku arutelu. Neist kaks toimuvad mais-juunis ning ülejäänud septembris-oktoobris. Täpsemat teavet avalike arutelude kohta saab Keskkonnaministeeriumist.

Veemajanduskava on dokument, mis koostatakse ja kehtestatakse iga kuue aasta järel. See sisaldab ülevaadet veeprobleemidest ning lahendusi nende kõrvaldamiseks. Veemajanduskavasid koostatakse vesikonniti. Eestis on kokku kolm vesikonda – Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikond.

Lisainfo:
Rene Reisner
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
626 2855
rene.reisner@envir.ee

www.envir.ee/vmk