Muudatused puurkaevu ja -augu rajamisega seotud regulatsioonis

Advokaat Mirjam Vili

09. märtsil 2012. a jõustuvad Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid” muudatused.

Muudatuste kohaselt ei ole projekteerija enam kohustatud esitama rajatava puurkaevu või -augu asukoha asendiplaani mõõtkavas 1:500 või 1:1000, vaid saab selle ise valida. Määratlus „puurkaev, mille projektikohane tootlikkus on suurem kui 10 m3/ööpäevas ja puurkaevust saab vett vähem kui 50 inimest“ asendatakse terminiga „ühisveevärgi puurkaev“. Lisaks võimaldavad määruse muudatused tulevikus puurkaevu või -augu andmeid Keskkonnaametile esitada ka elektroonilisel teel. Elektroonilisel teel puurkaevu või -augu andmete esitamise õigus on hüdrogeoloogiliste tööde litsentsile märgitud tööde eest vastutavatel isikutel. Seletuskirja kohaselt  puurkaevu või -augu andmete esitamiseks elektroonilisel teel peab isik järgima nõudeid, mis on esitatud keskkonnaministri 20. juuni 2011. a. määruses nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta“ (määrus ise vastavat viidet ei sisalda).

Allikas: glimstedt.ee