Ühisveevärgi projektid annavad elanikele puhta joogivee

Jaanuaris jõudis lõpule Järva-Jaani veemajandusprojekt, millega said kõik sealsed elanikud puhta joogivee ja võimaluse liituda kaasaegse kanalisatsiooniga. Ka Põltsamaa elanikud rõõmustasid, sest lõppes sealse projekti esimene etapp.

9. jaanuaril sai läbi Ühtekuuluvusfondist (ÜF) kaasrahastatud Järva-Jaani veemajandusprojekt, mille maksumuseks oli 2,8 miljonit eurot. Projekti tulemusel said kõik Järva-Jaani alevi elanikud puhta joogivee ning võimaluse liituda kaasaegse kanalisatsioonivõrguga.
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Krooni sõnul oli enne projekti Järva-Jaani alevi elanikest ühisveevärgiga varustatud 77 ja ühiskanalisatsiooniga 72 %, kuid projekti järgselt on kõigil Järva-Jaani alevi elamukinnistutel see võimalus olemas. “Väga hea meel on, et Järva-Jaani kõigil 1087-l elanikul on nüüdseks võimalus tarbida tervisele ohutut joogivett ning ühineda ühiskanalisatsiooniga. Projekti tulemusel loodi enam kui 220 inimesele ühisveevärgiga ja rohkem kui 270-le kanalisatsiooniga liitumise võimalus ning tänu halvas seisukorras olnud vanade veetorustike uuendamisele paranes iga kolmanda alevi elaniku jaoks joogivee kvaliteet,“ lisas Kroon.
Siiski pole sellega valla veemajanduse investeeringud aastakümneteks lõppenud. Järva-Jaani Teenus OÜ juhataja Andrus Arusalu sõnul on edasine prioriteet veemajandustegevuses valla külade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamine.
Projekti raames uuendati Järva-Jaani reoveepuhasti koos pumplaga ning laiendati Järva-Jaani alevi ühisveevärki- ja kanalisatsiooni elamupiirkondadesse, kus see seni puudus. Rajatud ja renoveeritud torustiku kogupikkus oli 17,3 km. Lisaks rajati 5 reoveepumplat, rekonstrueeriti kaks puurkaev-pumplat ning paigaldati 12 tuletõrjehüdranti.

 Põltsamaal renoveeriti ja ehitati kümneid kilomeetreid torustikke
19. jaanuaril lõppes Põltsamaa veemajandusprojekti esimene etapp, millega said 497 kinnistut liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrguga. Kui enne projekti algust oli Põltsamaa linna elanike kinnistute varustatus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 57 %, siis projekti järgselt on 98 protsendil elamukinnistutel see võimalus olemas.
Projektiga renoveeriti ja ehitati 17,73 km vee- ning 19,06 km kanalisatsioonitorustikke ja rajati 0,97 km survekanalisatsioonitorustikke. Samuti paigaldati 3 uut ja uuendati paremkalda linnaosa reoveepeapumpla ning renoveeriti ja laiendati linna reoveepuhastit.
Sellega ei ole aga Põltsamaa veemajandusprojekt lõppenud. Käimas on projekti teine etapp. Selle raames uuendatakse olemasolevaid ja vananenud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud, et pakkuda linna elanikele veelgi kvaliteetsemat joogivett. Lõpetatakse ka amortiseerunud kanalisatsioonitorustikust põhjustatud reovee jõudmine põhja ja -pinnavette.
Projekt käivitus 2008. aastal. Tööde kogumaksumuseks on 7,076 miljonit eurot, millest enamus  (77,46%) rahastatakse ÜF-ist. Projekt viiakse ellu kahes etapis ning lõppenud esimese etapi maksumuseks oli 3,6 miljonit eurot. Projekti kaasrahastajad on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Põltsamaa Varahalduse OÜ.

Allikas: envir.ee