EurEau avaldus: Covid-19 ja meie veeteenused

Covid-19 ja meie veeteenused

16. aprill 2020. a EurEau avaldus

Tarbijate ohutuse tagamine
Covid-19 haiguspuhangu ajal on tarbijail tekkinud veega seonduvaid küsimusi ja muresid. Sageli on muretsemiseks põhjust andnud meedias valesti kajastatud uuringutulemused. WHO ja ÜRO värskeima informatsiooni kohaselt ei kandu SARS-CoV-2 viirus edasi vee kaudu.

Joogivesi
Kõik täna kättesaadavad tõendid kinnitavad, et joogivesi, mida me tarbime, on viiruse eest kaitstud.

Kui teie joogivesi pärineb põhjaveeallikast, siis põhjaveekiht on kaetud kivimi- ja pinnasekihtidega ning on seetõttu kaitstud saastumise eest.

Kui teie kraanist voolab vesi, mis on ammutatud pinnaveeallikast, siis enamasti on veekäitlejatel kasutusel mitmeastmeline veepuhastusprotsess, mis koosneb vähemalt koaguleerimisest, filtreerimisest ja desinfitseerimisest. Meie kogemused ja uurimistulemused näitavad, et selline mitmest barjäärist koosnev süsteem kõrvaldab tulemuslikult ja tõhusalt kõik võimalikud viirused.

Joogivee käitlejad teostavad regulaarselt analüüse, et veenduda vee ohutuses ja tervislikkuses.

Reovesi
Samuti on kõige värskemate teadusuuringute kohaselt väga väike risk Covid-19 haiguse otseseks edasikandumiseks nakatunud inimese väljaheitega. Praeguseks ei ole teada ühtegi juhtumit, kus viirus oleks edasi kandunud fekaal-oraalsel teel.

Märgime, et praeguse kriisi ajal on käimas palju uuringuid. Hollandi KWR ja RIVM instituudid teatasid 25. märtsil 2020, et on tuvastanud jälgi viiruse RNA-st puhastamata reovees. RNA on viiruse geneetiline materjal. Seda kinnitas üheksast Flandria (Belgia) reoveepuhastist võetud reoveeproovide analüüs; samas analüüsis leiti, et puhastist väljuv heitvesi oli täielikult vaba viiruse RNA-st.

Tuleb selgelt rõhutada, et RNA jälgede olemasolu ei ole seotud ühegi „elusa” või nakkusliku viirusega.

Kogu kättesaadav informatsioon kinnitab, et oma töös reoveega kokku puutuvad inimesed on hästi kaitstud, kui nad järgivad igakülgselt harilikke töötervishoiu- ja ohutusalaseid ettevaatusabinõusid ning kasutavad tavapäraseid isikukaitsevahendeid.

Praegune kriis võib põhjustada häireid isikukaitsevahendite tarnes. ELi ja liikmesriikide ametiasutused peavad tagama, et reoveekäitlejaid loetakse kriitiliselt oluliseks ja et neile oleks esmajärjekorras tagatud juurdepääs piisaval hulgal sobivatele isikukaitsevahenditele.

Ka Sina saad anda oma panuse
Kodutarbijad peaksid tualetist alla loputama üksnes uriini, väljaheiteid ja tualettpaberit ning olema inimtekkelistest biojäätmetest vabanemisel tavapäraselt ettevaatlik ja vastutustundlik. Kõik muud jäätmed, nagu niisked salvrätid, köögipaber ja lateks- või kummikindad, tuleb visata prügikasti koos muude olmejäätmetega.

Kogu Euroopas leiavad reoveekäitlejad aina enam eelmainitud jäätmeid, mis on sattunud kanalisatsiooni. Need ummistavad torustikke ja pumpasid, põhjustades kanalisatsiooniummistusi ja -üleujutusi. Aidake meid, et meie omakorda saaksime hoida teie kanalisatsioonisüsteemid nõuetekohaselt toimimas.

Sõnum kõigile Euroopa veeteenuste tarbijatele on selge: teie joogivee- ja kanalisatsiooniteenus on ohutu ja selleks ka jääb, ning me töötame ööpäevaringselt, et pakkuda seda teenust ka edaspidi, nii nagu me seda alati oleme teinud!

Rohkem lugemist

Mis on EurEau?
Eureau on Euroopa veesektori häälekandja. Esindame 29 Euroopa riigi vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaid, kes tegutsevad nii avalikus kui erasektoris.

Meie liikmeteks on 32 rahvuslikku vee-ettevõtjaid koondavat ühendust. EurEau koondab rahvuslikke vee-asjatundjaid, selleks et kujundada üheskoos Euroopa veetööstuse seisukohti küsimustes, mis puudutavad veekvaliteedi juhtimist, ressursitõhusust ning vee kättesaadavust Euroopa kodanikele ja ettevõtetele. EurEau sekretariaat asub Brüsselis.

Oma ligi 476 000 töötajaga annab Euroopa veemajandus olulise panuse Euroopa majandusse.