EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liit teatab, et tänasest neljapäevani (20-22.11.2018) toimub Toilas rahvusvaheline üritus tööstusest pärineva reovee käitlemise teemal.

Pressiteade

20. november 2018

Eesti Vee-ettevõtete Liit teatab, et tänasest neljapäevani (20-22.11.2018) toimub Toilas rahvusvaheline üritus tööstusest pärineva reovee käitlemise teemal. Tegemist on INTERREG projekti BEST – Tööstusreovee efektiivsem puhastus (Better efficiency for Industrial Sewage Treatment) kolmanda rahvusvahelise töötoaga, mis keskendub reovees olevatele ohtlikele ainetele. 

20. ja 22. november toimuvad arutelud ning kohalike tööstusettevõtete külastus, mis on suunatud projektis osalevatele partneritele Eestist, Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust.

Kolmapäeval (21.11) toimuvad ettekanded ja arutelud, mis on suunatud ka Eestis tegutsevatele tööstusettevõtetele (eelnev registreering). Ettekanded keskenduvad ohtlike ainete identifitseerimisele, tööstusreovee mõjule olmereoveepuhastitele ning nõuetele, mis tulenevad direktiividest ja riikide enda õigusest. Teiste hulgas esinevad ja osalevad paneelaruteludes Dmitry Frank-Kamenetsky HELCOM Sekretariaadist, Ari Kangas Soome Keskkonnaministeeriumist ja Paula Lindell Helsingi regionaalsest Keskkonnateenistusest ning Mari-Liis Ummik Eesti Keskkonnaministeeriumist. Hollandi kogemusi on tulnud jagama Albert Doets ettevõttest Fluor B.V.

Täpsem ajakava EVEL kodulehel: SIIN.

Projekti kirjeldus:

Alates 2017. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta septembrini on Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST – Tööstusreovee efektiivsem puhastus, mida kaasrahastatakse nii INTERREG kui ka SA KIK keskkonnavoorust.

Projekti tulemusena töötatakse välja kõigile kättesaadavad juhendmaterjalid tööstusreovee käitlemise kohta, mis võimaldavad hinnata ohtlike ainete mõju puhastusprotsessile ja heitvee kvaliteedile ning annavad suunised ohtlikke aineid sisaldava tööstusreovee reoveekanalisatsiooni juhtimise kohta.

Ohtlike ainete ja tööstusreovee (koos)puhastamise osas koolitatakse reoveepuhastite operaatoreid, et viimased oskaks protsessi seadistada vastavalt reoveepuhastisse juhutava reovee omadustest tulenevatele piirangutele.

Lisaks selgitatakse välja meetmed, mis võimaldaksid senisest tõhusamalt tagada ohtlike- ja toitainete  eemaldamist. Saadud tulemuste baasil antakse nii üldised lähtekohad sõmertäidisega- ja kangasfiltrite projekteerimiseks kui ka vajalikud lähteandmed uuritavatele puhastitele heitvee kvaliteedi parendamiseks.

Projekti käigus töötatakse välja meetmed, mis aitavad vähendada reoveepuhastite kaudu keskkonda jõudvate ohtlike ainete koguseid. Projekti tulemusena aidatakse kaudselt kaasa veekogude hea seisundi saavutamisele ja säilitamisele.

Osalejad: Läänemereümbruse riikide vee-ettevõtted, erialaliidud, tööstused, kohalikud omavalitsused ja teadusasutused.

Koostööpartnerid: Keskkonnaministeerium, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 45 vee-ettevõtet ja 25 vee-alaga seotud ettevõtet.

Pildil: Kajsa Rosqvist (BEST projektijuht) üritust avamas.

Pille Aarma
EVEL õigusnõunik tegevdirektori ülesannetes
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

Täiendav informatsioon:

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee