Täna on ülemaailmne veepäev!

Selle aasta ülemaailmse veepäeva teemaks on kiirendav muutus „Accelerating Change“. Tänavune ülemaailmne veepäev on seotud muutuste kiirendamisega vee- ja kanalisatsioonikriisi lahendamiseks. Ja kuna vesi mõjutab meid kõiki, peame kõik selle nimel tegutsema. Igaüks meist saab anda oma panuse. Igaüks meist, meie perekond, kool ja kogukond saame midagi muuta, muutes viisi, kuidas me oma elus igapäevaselt vett kasutame ja tarbime.

Oleme tõsiselt kõrvale kaldunud säästva arengu eesmärgist (SDG) nr 6: vesi ja kanalisatsioon kõigile 2030. aastaks. Miljarditel inimestel ja lugematul arvul koolidel, ettevõtetel, tervishoiuasutustel, taludel ja tehastel puudub neile vajalik ohutu vesi ja tualetid. Muutuste kiirendamiseks vajame rohkem meetmeid. Veeringluse häired õõnestavad edusamme kõigis peamistes globaalsetes küsimustes, alates tervisest kuni näljani, soolisest võrdõiguslikkusest kuni töökohtadeni, haridusest tööstuseni, katastroofidest rahuni.

2023. aasta on veekasutuse ja kanalisatsiooniga seotud kohustuste võtmise aasta. Ülemaailmne kampaania „Ole ise muutja“ julgustab inimesi oma elus ise midagi ette võtma, et muuta vee kasutamist ja tarbimist. Tegevuste kaardistamiseks on ÜRO loonud vastava platvormi, mille leiate siit: https://www.worldwaterday.org/share-2023

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) kutsub kõiki üles andma oma panust, et puhas joogivesi ja nõuetekohane reovee käitlus oleks kõigile kättesaadav. Oskame märgata vee-ettevõtete panust ja väärtustada puhast joogivett.

Kas sa teadsid, et:

  • Aastas sureb 1,4 miljonit inimest ja 74 miljoni inimese eluiga lüheneb halva vee, kanalisatsiooni ja hügieeniga seotud haiguste tõttu. (WHO 2022)
  • Tänapäeval puudub igal neljandal inimesel – 2 miljardil inimesel kogu maailmas – puhas joogivesi. (WHO/UNICEF 2021)
  • Peaaegu pooltel maailma elanikkonnast – 3,6 miljardil inimesel – puuduvad ohutud kanalisatsioonitingimused. (WHO/UNICEF 2021)
  • Ülemaailmselt ei puhastata 44% olmereoveest ohutult. (UN-Water 2021)
  • 2050. aastaks kasvab ülemaailmne veevajadus 55 protsenti. (OECD 2012)

Fakte Eesti kohta:

  • 84% Eesti elanikest kasutab ühisveevärgi teenust. (Keskkonnaagentuur, 2021)
  • 82% Eesti elanikest kasutab ühiskanalisatsiooni teenust. (Keskkonnaagentuur, 2021)
  • Eestis on kokku üle 17 600 kilomeetri ühiskanalisatsioonitorustikke, mida on vajalik töökorras hoida. (Keskkonnaagentuur, 2021)
  • 2020. ja 2021. aastal investeeriti ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidesse vastavalt 104 miljonit eurot ja 94 miljonit eurot. 2023. ja 2024. a investeeringute prognoosid on drastiliselt vähenenud, vastavalt 50 ja 38 miljonit eurot.
  • Suurtest reoveekogumisaladest (üle 2000 ie) vastasid reovee kogumise ja puhastamise nõuetele 56 reoveekogumisala ehk 98% kõikidest aladest. Mittevastavuste põhjuseks oli ebapiisav üldfosfori ja üldlämmastiku ärastamine reoveest. Väikestest reoveekogumisaladest (alla 2000 ie) vastasid reovee puhastamise nõuetele 350 ala ehk 83%. Nõuetele ei vastanud 34 ala reovee puhastamine ning info puudus 36 ala kohta. (Keskkonnaagentuur, 2021).