Eesti Vee-ettevõtete Liidu uueks juhiks sai Raili Kärmas

Pressiteade

26. september 2022

Eesti Vee-ettevõtete Liidu uueks juhiks sai Raili Kärmas

Alates tänasest asub Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevjuhi kohale Raili Kärmas, kes varem on tegutsenud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu esimehe, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõuniku ja mitme vee-ettevõtte nõukogu liikmena. EVEL on katusorganisatsiooniks 75 vee- ja kanalisatsiooniteenusega seotud ühingule, sh 45 vee-ettevõttele.

EVELi juhatuse esimehe Andres Aruheina sõnul on Raili Kärmasel laiapõhjalised teadmised veeturu toimimise kohta ning tal on olemas selge arusaam vee majandamisega seotud probleemistikust. „Vee-ettevõtetel seisab lähiajal ees mitmeid olulisi väljakutseid, millega uuel tegevjuhil tuleb rinda pista. Neist põletavaim on ilmselt kõrgete elektrihindadega seonduv, mis on pannud vee-ettevõtted surve alla ning ohustab puhta joogivee kui elutähtsa teenuse pakkumise toimepidevust,“ märkis Aruhein.

„Kõige olulisem, mille eest ma EVELi tegevjuhina seisan, on vee-ettevõtjate jätkusuutlikkuse tagamise küsimus, et suures osas Euroopa Liidu abirahade eest rajatud veetaristu kaudu oleks võimalik puhast joogivett ning reovee puhastamise teenust pakkuda inimestele ka aastate pärast. Selleks vajab veetaristu igapäevaselt professionaalset hooldust ja regulaarseid reinvesteeringuid,“ märkis EVELi tegevjuht Raili Kärmas. „Oluline on ka koostöö erinevate riigiasutuste ja ülikoolidega, et veeteenuse toimepidevus ja kõrge teenuse kvaliteet oleksid tagatud.“

Lisaks peab Kärmas oluliseks, et vee-ettevõttes töötavad spetsialistid oleksid ühiskonnas rohkem väärtustatud ja tõuseks inimeste teadlikkus vee-ettevõtete panusest joogiveega varustamisel ning keskkonna kaitsmisel. „Vee-ettevõtete töö tulemusena puhastatakse igapäevaselt tuhandeid kuupmeetreid reovett, et keskkonda jõuaks võimalikult vähe saasteaineid – nii kaitseme veekogusid reostuse eest. Teadlikkust tuleb suurendada ka inimeste käitumismustrites, et mõista ohtu, mida ühiskanalisatsiooni mõtlematult juhitud ravimijäägid ja muud ohtlikud kemikaalid võivad tekitada. Iga inimene saab otseselt panustada veekogude kaitsesse, kui osata hinnata oma igapäevase tegevuse mõju,“ sõnas Raili Kärmas.

Raili Kärmas on omandanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnatehnika erialal ja magistrikraadid Tartu Ülikoolis õigusteaduse ning Tallinna Tehnikaülikoolis keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia erialal. Varasemalt on ta töötanud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu esimehena ja nõukogu liikmena, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunikuna, juhatajana ja spetsialistina, ASi Emajõe Veevärk nõukogu liikmena, AS Kuressaare Veevärk nõukogu liikmena ning olnud lektoriks erinevatel koolitustel.

MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate juriidiliste isikute ja sama tegevusalaga seotud teiste juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub kokku 75 liiget, nendest 45 vee-ettevõtet.

Lisainfo:

Raili Kärmas, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht

Tel: +372  511 5154

Andres Aruhein, Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse esimees

E-post: andres@evv.ee