KIK-ist saab nüüdsest küsida toetust sademeveesüsteemide ja lahkvoolsete kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks.

27. novembrist on kohalikel omavalitsustel ja vee-ettevõtetel võimalik taotleda toetust kombineeritud sademeveesüsteemide ja lahkvoolsete kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Toetatakse tegevusi, mis aitavad ennetada üleujutusi ja sellega kaasnevat reostust.

Toetus on ette nähtud sademevee probleemide lahendamiseks eelkõige tiheasustusaladel, kuna need on üleujutuste korral kõige haavatavamad. Kuna asulates on palju vett mitteläbilaskvaid pindu nagu tänavad ja parklad ning vähem rohealasid, kust vesi saaks pinnasesse imbuda, siis on seal ka loodusliku veeringe toimimine enam häiritud.

Kombineeritud sademeveesüsteemide toetuse raames toetatakse ka looduslikke ökosüsteeme jäljendavate rajatiste loomist, mis võimaldab sademevee tõhusamat käsitlemist ning ühtlasi leevendada põuaperioodide mõju.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on oluline tegeleda ekstreemsete ilmastikuolude ja nende tagajärgedega ennetavalt. „Me peame investeerima sademeveesüsteemidesse tulevikku vaatavalt, et suurendada oma vastupanuvõimet kliimamuutustest tingitud üleujutustele, aga ka pikenenud põuaperioodidele,“ kinnitas Michal. „Meie linnade ja asulate sademeveesüsteemid on enamasti rajatud selliselt, et toime tulla tavapärase sademete hulgaga, kuid suurte vihmavalangute korral tekivad tänavatele sageli üleujutused, sest süsteemid ei suuda nii kiiresti vastu võtta suuri veekoguseid. Lisaks on reovee torustiku ülekoormuse korral alati suur reostuse risk. Samal ajal oleme teatud piirkondades põudade korral kimpus liigse veekasutusega, sest puuduvad haljastuses kasutamiseks sobilikud veereservid.“

Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 2 000 000 eurot, sealhulgas lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks kuni 1 500 000 eurot. Taotlusvooru eelarve on 25 080 000 eurot.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas alates 27. novembrist, kuni eelarve ammendumiseni. Rohkem infot toetuse taotlemise kohta leiab KIKi kodulehelt. https://kik.ee/et/uudised/tanasest-saab-kikist-kusida-toetust-kombineeritud-sademeveesusteemide-rajamiseks

Foto: Friipik