Keskkonnaportaali uuelt kaardikihilt näeb, kus osutatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust

Keskkonnaportaali kaardirakendusse on lisatud uus kaardikiht, mis annab ülevaate asulates veeteenust osutavatest ettevõtetest ja nende teeninduspiirkondadest.

Vee-ettevõtted varustavad klientide kinnistuid ühisveevärgi kaudu veega ja korraldavad ka reovee ärajuhtimist ning puhastamist. Peamine eesmärk on tagada ohutu ja usaldusväärne veevarustus kogukonnale ning kaitsta ja säilitada veeressursse keskkonnasäästlikul viisil. Uus kaardikiht sisaldab andmeid kokku 91 sellise vee-ettevõtte kohta 834 asustuskeskuses.

Teenindatavaid asulaid näeb Keskkonnaportaali lehelt Andmed ja kaart, aktiveerides alajaotusest „vesi“ → „veekasutus“ kaardikihi „Vee-ettevõtete teeninduspiirkonnad“.

Info Keskkonnaportaali kodulehelt.