Kasutamata ravimite jäätmekäitlust Läänemere piirkonnas tuleb parandada

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
koostöös Soome Keskkonnainstituudiga

7. september 2020. a

Kasutamata ravimite jäätmekäitlust Läänemere piirkonnas tuleb parandada

Ravimijääkide kogumise ja käitlemise parandamist peetakse ravimi toimeainete heitkoguste vähendamisel üheks lihtsamini tulemusi andvaks meetmeks. Samas on seni puudunud võrreldavad andmed kogemustest ravimijääkide kogumisel ja käitlemisel erinevates Läänemere riikides. Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Pille Aarma sõnul on see olukord nüüd muutumas.

ELi Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist Interreg rahastatava projekti CWPharma raames hinnati riikide kogemusi kasutamata ravimite ja muude ravimijäätmete kogumisel ja kõrvaldamisel, et paremini mõista ravimi toimeainetega seonduvat üldist olukorda piirkonnas. Projektis uuriti ravimijäätmeid, mis tekivad majapidamises, haiglates ja teistes tervishoiuasutustes, aga ka ravimitööstuses, veterinaarpraksistes ning põllumajandustootmises.

„Oleme hinnanud seniseid kogemusi Taanis, Eestis, Soomes, Saksamaal, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal ja Rootsis, eesmärgiga täiustada sealseid praktikaid ja seeläbi vähendada ravimitega seonduvaid heitmeid Läänemerre,” selgitab Jukka Mehtonen, Soome Keskkonnainstituudi vanemekspert ja projekti juhtiv partner.

Liiga sageli kõrvaldatakse ravimeid valesti

Kasutamata ravimite tagastamine kogumispunktidesse toimub Läänemere riikides väga erinevalt. Nende elanike osakaal, kes viivad kasutamata ravimid selleks ettenähtud kogumispunktidesse, on sõltuvalt riigist 10% kuni 70%. 16-80% küsitlusele vastanutest kõikides riikides viskas kasutamata ravimid segaolmejäätmete hulka ja 3–30% laskis need alla kanalisatsioonist.

On selge, et kasutamata ravimite kogumine on nii Läänemere piirkonnas kui ELi liikmesriikides tervikuna korraldatud väga erinevalt.

Kuidas saaks ravimi toimeainete heitkoguseid vähendada?

CWPharma projekti käigus leiti 21 toimivat viisi ravimijäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks ning ravimite otstarbekama kasutuse edendamiseks Läänemere piirkonnas.

Üks peamisi soovitusi on, et elanikel peaks olema võimalus viia kõik kasutamata ravimid – nii retsepti- kui ka käsimüügiravimid – selleks ettenähtud kogumispunkti, milleks võib olla koht, kust need osteti (enamasti on selleks apteek), või ohtlike jäätmete kogumispunkti. See peaks võimaldama kasutamata ravimite nõuetekohast kõrvaldamist. Protseduuri on lihtne meelde jätta ja see teeb toimimise elanike jaoks piisavalt lihtsaks. Sama lähenemist tuleks rakendada lemmikloomaravimite puhul.

Aruandes soovitatakse ka teavituskampaaniaid, tutvustamaks ravimiheidete keskkonnamõjusid ja seda, kuidas kasutamata ravimeid asjakohaselt käidelda. Kampaaniate sihtrühmaks peaks olema elanikkond, aga ka arstid, veterinaarid ja põllumajandustootjaid. Neil oma ala professionaalidel on oluline roll, et aidata ellu rakendada paljusid CWPharma projekti käigus leitud häid kogemusi.

Lisaks annab CWPharma projekt soovituse apteegitöötajatele ja veterinaaridele juhendada kliente ravimite ohutul kasutamisel ja kõrvaldamisel.

Millised on projekti järgmised sammud?

Sel sügisel annab CWPharma projekt välja oma juhised meetodite kohta, mis aitavad parandada ravimeid puudutava keskkonnateabe jagamist ning ravimitehastele keskkonnalubade andmise menetlusi. Lisaks annab projekt suunised täiustatud reoveepuhastusvõimaluste kohta, mille eesmärk on vähendada ravimi toimeainete heitkoguseid, ning avaldab poliitikameetmete üldkava nende heitkoguste vähendamiseks Läänemere piirkonnas.

 

Lisateave:

Pille Aarma, EVEL tegevjuht, tel: +372 55 466 71, e-post: pille.aarma@evel.ee

Irina Vahtra, EVEL kommunikatsioonijuht, tel: +372 5648 3211, e-post: irina.vahtra@evel.ee

www.evel.ee

CWPharma projekti vanemekspert Jukka Mehtonen, Soome Keskkonnainstituut, tel +358 295 251 421, e-post: jukka.mehtonen@ymparisto.fi

CWPharma projektijuht, juhtivteadur Noora Perkola, Soome Keskkonnainstituut, tel +358 295 251 507, e-post: noora.perkola@ymparisto.fi

Projekti aruanne:
Häid kogemusi kasutamata ravimite kogumisel ja kõrvaldamisel Läänemere piirkonnas. Projekti „Ravimitest puhtad veekogud“ (Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma)) tegevusaruanne nr 4.1

Soome Keskkonnainstituudi aruanded 34/2020

Link aruandele: http://hdl.handle.net/10138/319009

Projekti CWPharma kodulehekülg: www.cwpharma.fi

Lisateave ravimite kohta Läänemere keskkonnas:

http://www.swedishepa.se/Hazards/Pharmaceuticals ja

https://helcom.fi/action-areas/industrial-municipal-releases/pharmaceuticals/

 

Lühidalt projektist CWPharma

  • Projekt kestab 2017. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta novembrini.
  • Konsortsium koosneb 15 organisatsioonist seitsmes Balti piirkonna riigis: Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Poola ja Rootsi. Projekti tööd koordineerib Soome Keskkonnainstituut (SYKE).
  • Projekti CWPharma rahastatakse ELi Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist Interreg aastateks 2014–2020. Projekti toetatakse ELi Läänemere piirkonna strateegia ohtlike ainete poliitikavaldkonna raames, mis on lahutamatu osa lipuprojektist ja Läänemere piirkondlikust koostööplatvormist „Ravimid keskkonnas“ (Pharmaceuticals in the Environment (PIE)).