OÜ Saarde Kommunaal sai Ühtekuuluvusfondist toetuse projekti „Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp“ elluviimiseks

Pressiteade

27. oktoober 2016

OÜ Saarde Kommunaal sai Ühtekuuluvusfondist toetuse projekti „Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp“ elluviimiseks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 25.oktoobril 2016.a tehtud otsusega toetada meetmest „Veemajandustaristu arendamine” projekti „Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp“ elluviimist Ühtekuuluvusfondist (ÜF) maksimaalselt 2 810 019,25 euroga. Eraldatud summa on seni suurim toetus ÜF 2014-2020 eelarveperioodil ühe asula vee- ja kanalisatsiooniprojekti elluviimiseks, moodustades 85,00 % projekti abikõlblike kulude maksumusest. Projekti abikõlblike kulude maksumus kokku on 3 305 905,00 eurot.

„Langetatud rahastamisotsus on väga kaalukas panus Kilingi-Nõmme linna elanikele kvaliteetse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumise tagamiseks ning reoveekogumisala edasiseks väljaehitamiseks“ sõnas OÜ Saarde Kommunaal juhataja Morten Aasaroht otsust kommenteerides.

Projektiga ehitatakse välja suur osa Kilingi-Nõmme reoveekogumisalast ning 246 Kilingi-Nõmme elanikule avaneb võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Lisaks sellele rekonstrueeritakse Kilingi-Nõmme reoveepuhasti, mis on tänaseks amortiseerunud.

Projekti raames on plaanitud rajada orienteeruvalt 5,46 km veetorustikke, 4,55 km isevoolset ja 0,85 km survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks rekonstrueeritakse 2,61 km veetorustikke ja 2,60 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning täiendavalt on plaanis rajada 5 reoveepumplat.

Projekt on kavas teostada hiljemalt 31.detsembriks 2018.a, millega saab lõpule viidud Kilingi-Nõmme reoveekogumisala väljaehitamine projektiga plaanitud mahus.

Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapi projekti ettevalmistamist koordineeris ja rahastustaotluse koostas Europolis OÜ.

OÜ Saarde Kommunaal on 100 % Saarde vallale kuuluv vee-ettevõte, olles ka Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige aastast 2016.

 

Täiendav informatsioon:

Morten Aasaroht, Saarde Kommunaal OÜ juhataja

Tel +372 53 489 179; e-post: kommunaal@saarde.ee

Raul Altnurme, Europolis OÜ juhataja

Tel +372 56 451 976, e-post: raul@europolis.ee