Pressiteade: EVEL tellis 176 444 eurot maksva uuringu kõige efektiivsema vee-ettevõtte mudeli leidmiseks

Pressiteade

5. aprill 2016

EVEL tellis 176 444 eurot maksva uuringu kõige efektiivsema vee-ettevõtte mudeli leidmiseks

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) alustab mahuka uuringu tegemist koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kohalike omavalitsuste ja teiste oluliste koostööpartneritega. Uuringu eesmärk on selgitada välja Eesti oludes kõige optimaalsem ning jätkusuutlikum vee-ettevõtluse mudel ning koostada tegevuskava selle elluviimiseks. Projekti maksumus on 176 444 eurot, mida ligi 90% ulatuses toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

„Vee-ettevõtlus sõltub täna liialt palju toetustest. Olukorras, kus vähenevad nii eurorahad kui ka Eesti ettevõtetelt laekuvad keskkonna- ja ressursitasud, tuleb vee-ettevõtjatel leida viis, kuidas ise hakkama saada. Selge on see, et tarbijad peavad saama ka tulevikus mõistliku hinnaga teenust ning seda tuleb pakkuda keskkonnasõbralikul viisil,“ ütles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

„Eestis on vee-ettevõtluseks loodud suhteliselt liberaalne keskkond, kuid vee-ettevõtjad on küllaltki killustunud, mistõttu on raske saavutada vajalikku kompetentsi ja jätkusuutlikkust,“ rääkis Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Meil on hinnanguliselt 200 erinevates vormides ning erinevate omandisuhetega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust pakkuvat ettevõtet. Vajalik oleks stimuleerida nende ühinemist ja koostööd, kuid täna puudub tervikpilt, mis aitaks riigil, kohalikel omavalitsustel ning vee-ettevõtjatel selliseid strateegilisi otsuseid teha.“

Uuringu teostamist on pidanud vajalikuks ning selle juhtrühma kuuluvad teiste seas Eesti Linnade Liidu (ELL), Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL), Keskkonnaministeeriumi, Terviseameti, Keskkonnaameti ja Konkurentsiameti esindajad.

„Selliste oluliste partnerite koostöös võib loota, et tulemus võetakse omaks ja keskendutakse vee-ettevõtluse korraldamisele mahuka riigiabita. Märksõnadeks peavad saama efektiivsus, keskkonnasäästlikkus ja õiglane veeteenuse hind, mis tagaks kvaliteetse teenuse kestliku kättesaadavuse tulevikus,“ märkis Vahur Tarkmees. „Uuringuga tahame eelkõige leida vastuse küsimusele – milline oleks sotsiaalmajanduslikult parim viis korraldada veeteenuse osutamist nii, et see oleks ka jätkusuutlik.“

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas toetada Eesti Vee-ettevõtete Liidu taotlust „Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis“ programmi  154 880 euroga.

Uuring valmib 2017. aasta sügiseks. Seda aitavad läbi viia Civitta Eesti AS ja OÜ Keskkonnalahendused.

Uuringu teostamise tulemuseks on jätkusuutliku ÜVVK teenuse osutamise mudel jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korrastamiseks Eestis. Uuringus antakse ülevaate ÜVVK sektori sotsiaalmajanduslikust olukorrast Eestis, töötatakse välja metoodika vee-ettevõtjate jätkusuutlikkuse hindamiseks, kirjeldatakse jätkusuutliku vee-ettevõtja struktuuri ja toimimist, analüüsitakse ja hinnatakse ÜVVK sektori ja vee-ettevõtjate jätkusuutlikkust, modelleeritakse Eestile sobivaim jätkusuutliku ÜVVK teenuse osutamise mudel ning koostatakse strateegiline tegevuskava, et korrastamise protsessi stimuleerida ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise sektor saaks jätkusuutlikuks.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 46 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post:
vahur.tarkmees@evel.ee

Veiko Kaufmann, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse esimees
Tel: 627 4123; E-post:
Veiko.kaufmann@kik.ee