Toeta rahvusvahelist seisukohta tropi tegemise ennetamiseks!

19.-21. septembril 2016 EurEau kongressil Kopenhaagenis tutvustati allpool sõnastatud rahvusvahelist seisukohavõttu ja kutsuti seda toetama. EVEL on oma logo saatnud, mida näete inglise keelsel originaalil SIIN. Rohkem informatsiooni EurEau veebil http://eureau.org.

Rahvusvahelise veesektori seisukohavõtt „veega mitte alla lastavate“ ja „veega alla lastavateks“ märgitud toodete osas.

Ennetamaks ummistusi kanalisatsioonisüsteemil, torustikes ja tualettides ning kanalisatsiooniüleujutuste ja -reostusega kaasnevaid inim- ja keskkonnakulusid, lepivad seisukohavõtule allakirjutanud kokku järgmises:

  • Tualetis tohib veega alla lasta vaid uriini, väljaheiteid ja tualettpaberit.
  • Kõikidele salvrättidele ja hügieenitoodetele tuleb lisada selge märgistus „Veega mitte alla lasta“ ning need tuleb visata prügikasti või -konteinerisse.
  • Salvrätid, millele tootja on kinnituseks vastavusest oma kutseühingu tegevuskavale märkinud „Veega alla lastav“, tuleb varustada märkega “Veega mitte alla lasta”, seni kuni on olemas vee- ja reoveekäitlejate poolt heaks kiidetud standard.
  • Salvrättide ja isiklike hügieenitoodete tootjad peavad varustama tarbijad selge ja üheselt mõistetava infoga toote äraviskamiseks sobivate viiside kohta.
  • Tulevikus võib tänu uuenduslikele materjalidele osutuda võimalikuks mõnede toodete veega alla laskmine, seda juhul, kui need vastavad tehnilistele standarditele, mille on välja töötanud ja heaks kiitnud vee- ja reoveekäitlejad.* Eelistatult võiks see standard olla välja töötatud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) egiidi all.
  • Standard sätestab nõuded, mille kohaselt toode:
  1. peab olema kiiresti väikesteks osadeks lagunev;
  2. ei tohi olla ujuv;
  3. ei tohi sisaldada plastikut ega regenereeritud tselluloosi ning sisaldab üksnes materjale, mis lagunevad kergesti mitmesugustes looduslikes keskkondades.

* ja need vastavad kohalikes õigusaktides sätestatud nõuetele.