Uued lahendused üleujutuste ohjamiseks, et vältida reovee sattumist Läänemerre

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga

12. november 2020. a

Uued lahendused üleujutuste ohjamiseks, et vältida reovee sattumist Läänemerre

Kliimamuutused toovad kaasa äärmuslikke ilmastikunähtusi. Tiheasustusega piirkondades põhjustavad vihmasajud aina sagedamini üleujutusi, mis põhjustavad kanalisatsioonisüsteemide lekkeid. Linnasid ümber ehitada ei saa, seega tuleb vihmavett paremini ohjata ja sademeveesüsteeme optimeerida. Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Pille Aarma sõnul on NOAH projekti eesmärk välja töötada planeerimisvahend, mis aitab asulapiirkondadel üleujutusteks valmistuda, üleujutusi kontrollida ja seeläbi vähendada Läänemere saastekoormust.

Foto 1. Jõe üleujutus Haapsalus 2005. © Remi Treier

NOAH projekti elluviimisesse panustavad tippspetsialistid Eestist, Soomest, Poolast, Lätist, Rootsist ja Taanist. Projekti pilootaladeks on valitud kokku üheksa linna ja kaasatud on mitmeid vee-ettevõtteid. Projekti tehnilise poole eest vastutavad seitse ülikooli ja teadusasutust. Projekti tulemusi aitavad levitada mitu rahvusvahelist katusorganisatsiooni.

Eestist osaleb projektis lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile Eesti Vee-ettevõtete Liit, Haapsalu ja Rakvere linn ning AS Rakvere Vesi. Kaaspartnerina osaleb projektis Keskkonnaministeerium.  Linnade, omavalitsuste ja vee-ettevõtete kaasamise eesmärgiks on tugevdada maakorralduse ja ruumiplaneerimisega tegelevate asjatundjate suutlikkust avalikus ja erasektoris.

Pilootobjektid Eestis

AS Rakvere Vesi on sõlminud lepingu Nordpont OÜ-ga, kelle ülesandeks on projekteerida ja rajada nn „tark“ lüüs Rakvere linna Süstatiigi väljavoolukaevule, mis suubub Soolikaoja kollektorisse. Samuti paigaldatakse Soolikoja kollektori kaevu mõõteseadmed kollektori veetaseme mõõtmiseks ja vastava info edastamiseks lüüsile. Hoovihmade ajal, kui Soolikaoja kollektoris hakkab veetase jõudma kriitilise piirini, saadetakse signaal lüüsile, mis hakkab sulguma ja piirama veevoolu kollektorisse, kogudes vett Süstatiiki. Hoovihma lõppedes ja kollektoris veetaseme alanedes alustab lüüs veetaseme langetamist ka Süstatiigis. Sellise puhverdamisega vähendatakse riski üleujutusteks Rakvere kesklinnas. Ehitustegevus on planeeritud lõpetada detsembris 2020, millele järgnevad häälestustööd.

Foto 2. Plaanitav nn „tark“ lüüs Rakvere linna Süstatiigi väljavoolukaevule. © Nils Kändler

 Haapsalu linnavalitsus on sõlminud projekteerimis- ja ehituslepingu, mille käigus rajatakse Raudteetammi tee ja Õhtu kalda nurgale nn „tark“ lüüs. Raudteetammi tee alt läbi minev truup varustatakse nutika varja- ning veetasemeanduritega, mis võimaldab kõrge merevee taseme korral välistada merevee sissevoolu linna sademeveesüsteemi. See tagab hoovihmade korral Raudteetammi ja Õhtu kalda vahelisel märgalal piisava puhvri, kuhu üleliigne sademevesi juhtida. Madala mereveetaseme korral avaneb lüüs automaatselt võimaldades seeläbi märgalal hoida pidevalt optimaalset veetaset. Projekteerimistööd on lõpusirgel ning ehitustööd plaanitakse lõpetada käesoleva aasta detsembriks. Lisaks on tööde käigus planeeritud puhastada Õhtu kaldal olev kraav kuni uue varjani, et parandada sademevee äravoolu hoovihmade korral.

 

Foto 3. Kevad 2020 Haapsalus võetud pilt prooviveest. © Remi Treier

Projekti tehnilise poole eest vastutav Nils Kändler rõhutas, et samaaegselt arendavad Haapsalu ja Rakvere linnad koos Tallinna Tehnikaülikooliga sademevee lahenduste planeeringukihti, kus linnaruumi sademevee süsteemide digitaalne teisik ühildatakse linna planeerimisprotseduuriga. Kuna kliimamuutust kirjeldavad mudelid näitavad suuremat sademete hulka, mis toob kaasa üleujutused linna piirkonnas, on planeeringukihi abil võimalik seda negatiivset mõju leevendada ja ära hoida. Planeeringukiht võimaldab leida piirkonnad ning näidata need linna kaardil visuaalselt, kus kliimamuutuste tõttu tekib uputus. Samuti saab leida piirkonnad, mille äravool võib põhjustada üleujutusi süsteemi muudes osades. Seega saab linn juba praegu planeeringute menetlemisel kliima riskiga arvestada ja ette kirjutada tehnilised nõuded sademeveesüsteemide arendamiseks selliselt, et uputuse risk tulevikus oleks minimaalne. Planeeringukihi prototüüp valmib 2020. aasta lõpuks.

Tulemus NOAH planeerimisvahend

Pilootalade modelleerimise ning reo- ja sademeveesüsteemide parandamise tulemusena on NOAH projekti raames kavas koostada planeerimisvahend nimetusega Extreme Weather Layer (EWL, eesti k ’äärmuslike ilmastikuolude kiht’). See on hea abivahend ruumiplaneerimise, ehituse ja torustike haldamisega seotud valdkonna asjatundjatele, mis võiks tulevikus muutuda osaks linnaplaneerimise üldistest protseduuridest.

Lisaks ruumiplaneerimisele on projekti eesmärk suurendada äravooluvõrkude eest vastutavate vee-ettevõtete suutlikkust. Mitmetes Läänemere piirkonna linnades voolab sademe- ja reovesi ühes süsteemis, mis suurendab üleujutuste korral märkimisväärselt kanalisatsioonisüsteemide lekkeid. NOAH pilootobjektidel kavandatakse ja paigaldatakse äravooluvõrkudele lahendusi, mida ei ole linnapiirkondades seni laialdaselt kasutatud. Näiteks varustatakse olemasolevad süsteemid anduritega, ülevoolupaisudega ja automatiseeritud hüdroloogiajaamadega. Kõik selleks, et jälgida ja optimeerida torustike täituvust.

NOAH projekti „Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal“ rahastatakse Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist Interreg (2. prioriteet: loodusvarad, eesmärk 2.1: puhas vesi). Projekti eelarve on ~3 milj eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732.45 €. Projekt algas 2019. aasta jaanuaris ja kestab kuni 2021. aasta lõpuni.

NOAH projekti juhib Tallinna Tehnikaülikool ja koostööd Läänemere heaks tehakse erinevates valdkondades ja tasanditel.

Lisainfo:

Projekti koduleht: http://sub.samk.fi/projects/noah.

Info Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehel: https://evel.ee/noah/.

Irina Vahtra, EVEL kommunikatsioonijuht, tel: 5648 3211, e-post: irina.vahtra@evel.ee.

Ivar Annus, Ph.D, Projekti koordinaator, Tallinna Tehnikaülikool, tel: 620 2557, e-post: ivar.annus@taltech.ee.

Rakvere Linnavalitsus
Erkki Leek – tel: 5661 0001, e-post: erkki.leek@rakvere.ee.

Haapsalu Linnavalitsus
Remi Treier – tel 5191 3630, e-post: remi.treier@haapsalulv.ee.