Vee-ettevõtted panustavad Läänemere kaitsesse

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

10. aprill 2019. a

Vee-ettevõtted panustavad Läänemere kaitsesse

Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldab homme, 11. aprillil 2019. a, projekti „Interaktiivne veemajandus Läänemere piirkonnas“ (Interactive Water Management – IWAMA) lõppemist tähistava seminari. Selles osales 17 Läänemere riigi vee-ettevõtet, ülikooli ja keskkonnaorganisatsiooni. Projekti eesmärgiks oli suurendada vee-ettevõtete teadmisi energiat säästvatest lahendustest reovee puhastamisel ja reoveesette käitlemisel, et vähendada Läänemerre jõudvate biogeenide ja ohtlike ainete hulka.

Üle 65 Läänemere regiooni ümbritseva reoveepuhastusjaama osalesid andmete andmises. Lähteinformatsiooni koguti nii Rootsist, Soomest, Venemaalt, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Valgevenest kui ka Saksamaalt. Kogutud andmete põhjal hindasid Berliini Tehnikakõrgkooli ja Tartu Ülikooli teadlased jaamade energiatarbimist, töökoormusi, puhastusefektiivsust ning sissevooluparameetrite võrdlust väljundtulemustega.

Aruandes kirjeldatakse, kuidas reoveepuhastustid töötavad erinevate seadusandlike ning heitvee väljunditele kehtestatud piirangutega. Kuigi puudub selge piirkonnapõhine erinevus, saab siiski välja tuua mitmed tegurid, mis mõjutavad reoveepuhastite efektiivsust: vanus, motiveeritud ja koolitatud personal, rahvuslikud õigusaktid, õigeaegsed investeeringud, riiklike õigusaktidega kehtestatud piirangud jne.

Kokkuvõte iseloomustab, kuidas erinevad asjaolud (nt kehtiv seadusandlus) mõjutavad erinevates Läänemereriikides settekäitlustehnoloogia valikut. Lisaks sisaldab aruanne ülevaadet erialaspetsialistidele, selgitades erinevates Läänemereriikides kasutuses olevate erinevate tehniliste lahenduste suhet saadud tulemusse, andes samal ajal edaspidiste otsuste tegemisel olulist sisendinfot.

Uusi teadmisi saadi nii ühisüritustel osaledes kui ka pilootprojektide elluviimisega. Konverentsid toimusid Leedus, Soomes, Saksamaal, Poolas ja Eestis. Jagati teadmisi ja sõlmiti kasulikke kontakte tulevikuks. Eestis ellu viidud pilootprojektidest väärib märkimist Tartu reoveepuhastis valminud täiendav lämmastikueraldus – ANAMMOX lahendus ja Türi ning Oisu reoveepuhastite settetahenduse pilootprojektid.

Täpsem info toimunud konverentside ja seal räägitu kohta: https://evel.ee/projektid/iwama/.

Projekti koduleht ja lõppraport: http://www.iwama.eu/output/iwama-final-publication.

Seminaril räägitakse lisaks ka reoveesette sertifitseerimisest ja tutvustatakse pooleli olevat projekti reoveesette tootestamise võimaluste kohta Eestis.

Margit Rüütelmann SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusest annab seminaril ülevaate reoveesette sertifitseerimisprotsessist sertifitseerija pilgu läbi. Taavo Tenno Tartu Ülikoolist ja Andres Liiv Eesti Maaülikoolist tutvustavad veel pooleliolevat projekti, mille eesmärk on saada ülevaade reoveesette tootestamise võimalustest Eestis. Päeva kokkuvõtvas vestlusringis loodame leida vastused küsimustele: kas puudus on settekäitlusrajatistest või teenuse korraldajatest ning millised peaksid olema järgmised sammud reoveesette käitluse paremaks korraldamiseks?

Toimumiskoht: Saku mõis (Juubelitammede tee 4, Saku)

Päevakava: https://evel.ee/koolitus/seminar-iwama-projekti-lopetamine-ja-reoveesette-tootestamine/

Lisainfo:

Pille Aarma
EVEL tegevdirektor
telefon: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
telefon: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee