Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Vee-ettevõtete Liit põhikiri on vastu võetud 22. veebruaril 1999 ning viimati muudetud 27. mai 2011  üldkoosoleku otsusega.

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on EESTI VEE-ETTEVÕTETE LIIT.

2. Mittetulundusühing (edaspidi “Liit”) on üleriigiline ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

3. Liidu tegevus rajaneb tema asutajate ja liikmete algatusel ning ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees.

4. Liit teeb koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

5. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

6. Liit on juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega ning tal on oma pitsat, sümboolika ja pangaarved.

7. Liidu asukoht on TALLINN.

II LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

8. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata Liidu liikmete tehnilis-majandusliku taseme tõstmisele ja ühistegevuse arendamisele.

9. Oma eesmärgi saavutamiseks Liit:

9.1 esindab ja kaitseb liikmete huve võimu- ja valitsemisasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

9.2 osaleb või aitab kaasa ühisveevärki ja –kanalisatsiooni puudutavate õigusaktide ja tehnilise sisuga aktide väljatöötamisel;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

9.3 edendab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni alase teaduse ja tehnika arengut;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

9.4 kogub ja levitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni alast tehnilis-majanduslikku teavet;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

9.5 organiseerib koolitusi, näitusi, konkursse;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

9.6 organiseerib Eesti ja teiste riikide vastavate organisatsioonide, ametkondade ja haldusüksuste koostööd ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonnas;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

9.7 annab õigusabi ja konsultatsioone;

9.8 [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

10. Liidul on õigus:

10.1 [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

10.2 omada ja võtta rendile oma ülesannete täitmiseks vara;

10.3 [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

10.4 sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega eesmärgiga seonduvaid lepinguid ja sooritada selleks vajalikke tehinguid;

10.5 [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

10.6 anda välja ja trükis avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid, reklaambuklette ja muud kirjandust;

10.7 avada ja sulgeda arveldus-, jooksvaid ja eriarveid Eesti Vabariigi ja välisriikide pankades ning sooritada finantsoperatsioone vastavalt kehtestatud korrale;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

10.8 võtta vastu abirahasid, annetusi, kingitusi ja pärandusi;

10.9 korraldada muud tegevust, mis vastab Liidu eesmärkidele ning ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

III LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11. Liidu liikmeks võivad olla Eesti Vabariigis tegutsevad:

11.1 vee-ettevõtjad;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

11.2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonnaga seotud ettevõtjad, kes tunnustavad Liidu põhikirja;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

12. Liidu liikmed võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel. Uue liikme vastuvõtmise otsustab juhatus.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

13. Liidu liikmel säilib täielik iseseisvus ja kõik tema õigused.

14. Liidu liikmed maksavad sisseastumis- ja iga-aastast liikmemaksu, mis toimub sisseastumis- ja liikmemaksu reglemendi alusel, mille kinnitab üldkoosolek.

15. Liidu liikmel on õigus:

15.1 osaleda üldkoosolekutel isiklikult või oma esindaja kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri kui tegemist pole seadusjärgse esindajaga;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

15.2 valida ja olla valitud Liidu juhatusse või revisjonikomisjoni;

15.3 esitada Liidu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;

15.4 osaleda Liidu poolt korraldatavatel üritustel ja kasutada tema teenuseid;

15.5 kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;

15.6 nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist vastavalt põhikirjale;

15.7 astuda Liidust välja juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel, kusjuures tasutud sissemakseid ei tagastata.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

16. Liidu liige on kohustatud:

16.1 tunnustama ja täitma Liidu põhikirja ning üldkoosoleku otsuseid;

16.2 mitte tegema omaalgatuslikult avaldusi Liidu nimel;

17. Kui Liidu liige oma tegevusega kahjustab Liidu huve ja mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas Liidu põhikirjaga, arvatakse ta Liidust välja üldkoosoleku otsuse alusel. Väljaarvatule sissemakseid ei tagastata.

IV LIIDU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

18. Liidu juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

Ü L D K O O S O L E K

19. Liidu kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek, mis on korraline või erakorraline.

20. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, kus muu hulgas vaadatakse läbi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanne ja eelarve ning kinnitatakse need. Üldkoosolek kinnitab pikemaajalise arengustrateegia ning teeb selles vajadusel muudatusi.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

21. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 Liidu liikmete nõudmisel, samuti siis kui Liidu huvid seda nõuavad. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku ühe kuu jooksul kokkukutsumise nõude päevast alates.

22. Kutsed üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadetakse juhatuse poolt kõigile liikmetele vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist märkides kutsel koosoleku toimumise koha ja aja ning päevakorra.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

23. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole Liidu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Põhikirja vastuvõtmiseks, seal muudatuste tegemiseks ning Liidu ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamiseks on vajalik üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete häälteenamus. Iga liige omab üldkoosolekul ühe hääle.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

23¹. Juhul kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis kutsutakse uus koosolek kokku 15 päeva jooksul ning vastav kutse saadetakse välja kõikidele liikmetele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtvate liikmete arvust.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

24. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

24.1 Liidu põhikirjas muudatuste tegemine ning Liidu tegevuse eesmärgi muutmine;

24.2 juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu ja volituste kestuse määramine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

24.3 juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete määramine;

24.4 Liidu aastaeelarve ning majandusaastaaruande kinnitamine, arengustrateegia kinnitamine ja vajadusel muutmine, juhatusele volituste andmine lisaeelarve kinnitamiseks;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

24.5 Liidu revisjoniaruande kinnitamine;

24.6 juhatuse tegevusele hinnangu andmine;

24.7 sisseastumis- ja liikmemaksu reglemendi kinnitamine;

24.8 [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

24.9 Liidu liikme väljaheitmise otsustamine;

24.10 Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

24.11 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, temaga õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

24.12 muude küsimuste otsustamine mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

25. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees. Pärast avamist valivad Liidu liikmed endi seast koosoleku juhataja.

26. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli. Otsuste kandmisel protokolli fikseeritakse, millise häälte arvuga see vastu võeti ja milliseid eriarvamusi esitati. Protokolli koostab juhataja poolt selleks liikmete või kõrvaliste isikute hulgast kutsutud isik.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

27. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Valimise avalikult või salajasel hääletusel otsustab üldkoosolek.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

J U H A T U S

28. Liidu tegevust juhib ja Liitu esindab üldkoosoleku poolt valitud juhatus, mis koosneb mitte vähem kui kolmest ja mitte rohkem kui üheksast liikmest. Juhatus valib endi hulgast esimehe. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusel igal ajal, sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

29. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

30. Juhatuse ülesandeks on:

30.1 Liidu üldkoosoleku otsuste ja põhikirjaliste eesmärkide täitmise realiseerimine ning Liidu arengustrateegia kavandamine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.2 [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

30.3 Liidu aastaeelarve üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

30.4 vastavalt üldkoosoleku volitusele lisaeelarve kinnitamine;

30.5 üldkoosolekute kokkukutsumise ja läbiviimise korraldamine;

30.6 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine,

30.6¹ tegevuskava vastuvõtmine ja vajadusel selles muudatuste tegemine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.7 Liidu rahaliste vahendite ja materiaalsete väärtuste kasutamise korraldamine;

30.8 Liidu raamatupidamise korraldamine;

30.9 tegevdirektori töölevõtmine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.10 tegevdirektori tegevuskava ja aastaeelarve kinnitamine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.11 tegevdirektori tegevusaruannete kuulamine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.12 uute liikmete vastuvõtmise otsuse tegemine ja Liidu liikmeskonnast väljaarvamise kohta esildiste ettevalmistamine üldkoosolekule;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.12¹ avalikkusega suhtlemise korraldamine;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

30.13 kõigi Liidu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, väljaarvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluvad.

31. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või keegi juhatuse liikmetest vähemalt üks kord kvartalis.

32. Juhatuse koosolekust võivad osa võtta kõik Liidu liikmed nõuandva häälega. Juhatuse koosolekute protokollid peavad olema kättesaadavad kõigile Liidu liikmetele.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

33. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav osalenud liikmete poolthäälteenamus.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

33¹ Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik juhatuse liikmed. Juhatuse esimees saadab vastava otsuse eelnõu elektrooniliselt kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul peab juhatuse liige esitama oma seisukoha elektroonilise vahendi abil. Kui juhatuse liige nimetatud tähtaja jooksul ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab vastu. Käesolevas punktis sätestatud korras otsuse tegemisel on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole juhatuse liikmete häältest. Juhatusel on õigus sätestada elektroonilise hääletamise täpsem kord.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

34. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

35. Juhatusel on õigus moodustada tegevdirektori ettepanekul töörühmi ja määrata nendesse liikmeid.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

T E G E V D I R E K T O R
[muudatus jõust. 27.05.2011]

36. Liidu organisatsioonilist tööd , jooksvat asjaajamist ja igapäevast tööd juhib ning korraldab tegevdirektor, kes juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

37. Tegevdirektori põhiülesandeks on: 
[muudatus jõust. 27.05.2011]

37.1 Liidu tegevuse korraldamine vastavalt kinnitatud arengustrateegiale, tegevuskavale ja juhtorganite otsustele;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

37.2 majandusalaste ülesannete täitmine;

37.3 Liidu tegevuskava, arengustrateegia ja eelarve väljatöötamine ning nende esitamine juhatusele;
[muudatus jõust. 27.05.2011]

37.4 Liidu liikmete nõustamine ning nende abistamine vastavalt tegevuskavale ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.

38. Töölepingu ja muude lepingute alusel töötavate isikute tööd juhib tegevdirektor. Tegevdirektor osaleb juhatuse töös nõuandva häälega. Ta on aruandekohustuslik juhatuse ees.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

V LIIDU REVISJONIKOMISJON

39. Revisjonikomisjon teeb üldkoosoleku ülesandel järelevalvet Liidu teiste organite üle. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik Liidu üldkoosoleku ees.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

VI LIIDU VARA NING FINANTS MAJANDUSTEGEVUS

40. Liidu varaks on temale kuuluvad asjad, rahaliselt hinnatud õigused ja kohustused, mis moodustuvad:

40.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;

40.2 isikute vabatahtlikest annetustest ja eraldistest,

40.3 tulust, mis on vajalik Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

41. [kehtetu – muudatus jõust. 27.05.2011]

42. Liit lahendab iseseisvalt kõik majandustegevuse finantseerimisega seotud rahalised küsimused ja vastutab selle eest kogu varaga.

43. Liit ei vastuta oma liikmete finants-majandusliku tegevuse eest nagu Liidu liikmed ei vastuta Liidu finants-majandusliku tegevuse eest.

44. Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VII LIIDU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE VÕI LÕPETAMINE
[muudatus jõust. 27.05.2011]

45. Liidu ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel. Liit lõpetatakse pankrotimenetluse alustamisel Liidu vastu, Liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muul seaduses ettenähtud alusel. Liidu sundlõpetamine toimub kohtu määrusega seaduses ettenähtud juhtudel ning seaduses ettenähtud isikute nõudel ja tingimustel.
[muudatus jõust. 27.05.2011]

46. Liidu lõpetamise korral jaotatakse vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega. 
[muudatus jõust. 27.05.2011]

47. Kui Liidu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

Käesoleva põhikirja 22.02.1999 redaktsiooni muudatused on vastu võetud Liiduüldkoosolekul 27.05.2011.

Lae põhikiri alla faili kujul (PDF; 36kb)