Õigusaktid

Õigusaktid

Elektrooniline õigusaktide andmebaas Riigi Teataja.

Peamised vee-ettevõtteid reguleerivad õigusaktid:

A. SEADUSED

 1. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

 2. veeseadus 

B. MÄÄRUSED

 1. Muu

  1. veeteenuse ajutise hinna kehtestamise kord ja tingimused

  2. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus

  3. proovivõtumeetodid

  4. atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord 

 2. Vesi

  1. põhjaveevaru hindamise kord

  2. vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

  3. nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta

  4. joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

  5. joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

  6. veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kordveekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad

  7. põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord

  8. ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

  9. nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid 

 3. Reovesi

 4. nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta

 5. reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed

 6. reoveekogumisalade määramise kriteeriumid

 7. kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 

C. MUUD AKTID

    1. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon

    2. piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon